Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling syllabi centrale examens VO 2017[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2021.]

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van het College voor toetsen en examens van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2017, nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi, tevens preliminaire vaststelling van enkele syllabi 2018, 2019 en 2020, (Regeling syllabi centrale examens VO 2017)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens;

Gezien de goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 6 augustus 2015, kenmerk 787950;

Besluit:

Artikel 1. Syllabi 2017

De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens worden vastgesteld voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo in 2017, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlagen 1a, 1b en 1c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 2. Nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi

  • 1 [Red: Vervallen.]

  • 2 De syllabi voor de centrale examens 2017 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in respectievelijk bijlage 2b bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

  • 3 De syllabi voor de centrale examens 2018 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in respectievelijk bijlage 2c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 3. Preliminaire vaststelling van enkele syllabi 2018, 2019 en 2020

Artikel 4. Bekendmaking

  • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 De syllabi als bedoeld in artikel 1, 2 en 3 worden bekendgemaakt op www.examenblad.nl.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens VO 2017.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage 1a. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2017, van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719

Syllabi vwo 2017

Voor de centrale examens vwo 2017 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

 

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

economie

filosofie

Fries

geschiedenis

Grieks

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

Latijn

maatschappijwetenschappen

management en organisatie

moderne vreemde talen

muziek

natuurkunde

Nederlands

scheikunde

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde C

Bijlage 1b. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2017, van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719

Syllabi havo 2017

Voor de centrale examens havo 2017 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

 

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

economie

filosofie

Fries

geschiedenis

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

maatschappijwetenschappen

management en organisatie

moderne vreemde talen

muziek

natuurkunde

Nederlands

scheikunde

Bijlage 1c. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2017, van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719

Syllabi vmbo 2017

Voor de centrale examens vmbo 2017 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

 
algemene vakken:

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

dans

drama

economie

Fries

geschiedenis en staatsinrichting

maatschappijleer II

moderne vreemde talen

muziek

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

Nederlands

wiskunde

 
beroepsgerichte programma’s:

administratie

bouwtechniek-fijnhoutbewerken

bouwtechniek-metselen

bouwtechniek-schilderen

bouwtechniek-timmeren

bouw-breed

consumptief-bakken

consumptief-breed

consumptief-horeca

elektrotechniek

grafimedia

handel en administratie

handel en verkoop

ict-route

instalektro

installatietechniek

intersectoraal

metaaltechniek

metalektro

mode en commercie

sport, dienstverlening en veiligheid

techniek-breed

technologie in de GL

transport en logistiek

uiterlijke verzorging

verzorging

voertuigentechniek

zorg-en-welzijn-breed

landbouw-plantenteelt

landbouw-groene ruimte

landbouw-bloembinden en -schikken

landbouw-dierhouderij en -verzorging

landbouw-verwerking agrarische producten

landbouw-agrarische techniek

landbouw-agrarische bedrijfseconomie

landbouw-breed

Bijlage 2a. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2017, van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719 [Vervallen per 01-01-2017]

Bijlage 2b. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2017, van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719

Nadere vaststelling syllabi 2017

havo

De syllabi voor de centrale examens havo 2017 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

wiskunde B havo

Bijlage 2c. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2017, van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719

Nadere vaststelling syllabi 2018

vwo

De syllabi voor de centrale examens vwo 2018 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

wiskunde B vwo

wiskunde C vwo

Bijlage 3a. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2017, van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719

Preliminaire vaststelling syllabi 2018

vmbo

Voor de centrale examens vmbo 2018 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

geschiedenis vmbo

Bijlage 3b. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2017, van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719

Preliminaire vaststelling syllabi 2019

havo

Voor de centrale examens havo 2019 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde havo

Bijlage 3c. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2017, van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719

Preliminaire vaststelling syllabi 2020

vwo

Voor de centrale examens vwo 2020 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde vwo