Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit manager Stafbureau Justid 2015

Geldend van 15-08-2015 t/m heden

Besluit van de manager Stafbureau van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 29 juni 2015, nr Alg/5470, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de manager Stafbureau ressorterende teamleider Stafbureau (Mandaatbesluit manager Stafbureau Justid 2015)

De manager Stafbureau van de Justitiële Informatiedienst,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1 van het Mandaatbesluit Strategie en Middelen Justid 2015 aan de manager Stafbureau van de Justitiële Informatiedienst verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de behandeling van beschikkingen, bezwaar- en beroepschriften ondermandaat verleend aan de teamleider Stafbureau van het Stafbureau.

Artikel 2

De teamleider Stafbureau kan de onder hem ressorterende ambtenaren volmacht en machtiging geven rechtsmiddelen in te stellen ten aanzien van alle aangelegenheden voortvloeiend uit dit mandaat.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit manager Stafbureau Justid 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De manager Stafbureau van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

H. Dijs