Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit teamleider Stafbureau Justid 2015

Geldend van 01-10-2015 t/m heden

Besluit van de teamleider Stafbureau van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 29 juni 2015, nr Alg/5470, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de teamleider Stafbureau ressorterende juridisch medewerkers (Mandaatbesluit teamleider Stafbureau Justid 2015)

De teamleider Stafbureau van de Justitiële Informatiedienst,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1 van het Mandaatbesluit manager Stafbureau Justid 2015 aan de teamleider Stafbureau van de Justitiële Informatiedienst verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de behandeling van beschikkingen, bezwaar- en beroepschriften, uitgezonderd het nemen van besluiten, ondermandaat verleend aan de juridische medewerkers van het Stafbureau.

Artikel 2

De onder hem ressorterende ambtenaren, zijnde juridische medewerkers, volmacht en machtiging te geven rechtsmiddelen in te stellen ten aanzien van alle aangelegenheden voortvloeiend uit dit mandaat.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit teamleider Stafbureau Justid 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De teamleider Stafbureau van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

E.G. Hooiveld