Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit instellen besluitmoratorium en vertrekmoratorium asielzoekers afkomstig uit Jemen[Regeling vervallen per 12-08-2016.]

Geldend van 13-08-2015 t/m 11-08-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 juli 2015, nr. 670229 tot het instellen van een besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Jemen

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 43, eerste lid, en artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 12-08-2016]

De beslistermijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt op grond van artikel 43, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, voor vreemdelingen afkomstig uit Jemen, die een aanvraag indienen of hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met maximaal een jaar.

Artikel 2 [Vervallen per 12-08-2016]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor deze vreemdelingen voor de duur van het vertrekmoratorium niet beëindigd of worden opnieuw verleend op grond van artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3, derde lid, aanhef en onder h, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers 2005.

Artikel 3 [Vervallen per 12-08-2016]

Artikel 1 en 2 van dit besluit zijn niet van toepassing op vreemdelingen uit Jemen op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onderdeel h, i en k, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 4 [Vervallen per 12-08-2016]

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff