Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland N.V. 2015[Regeling vervalt per 21-09-2020.]

Geldend van 21-09-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 juli 2015 nr. BOACAT2015/036, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland N.V.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de manager Natuur en Recreatie regio Midden, van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland N.V. van 27 juli 2015 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie Noord-Holland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van boswachter in dienst van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland N.V., zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 31 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

  • 1 De manager Natuur en Recreatie regio Midden, van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland N.V. brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 8

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2010 van 7 september 2005 nr. 5664363/Justis/10 zal vervallen op 21 september 2015.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 21 september 2015 en vervalt met ingang van 21 september 2020.

Artikel 9

Het Besluit van 13 januari 2004, kenmerk 5255342/DBZ/03, wordt ingetrokken.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland N.V. 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 juli 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T