Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst Groningen Seaports over de periode vanaf 1997

Geldend van 23-07-2015 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Groningen Seaports over de periode vanaf 1997

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde “selectielijst voor de archiefbescheiden van de overheids-NV Groningen Seaports en taakvoorgangers, voor de periode vanaf 1997” en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De ‘selectielijst archiefbescheiden Openbaar lichaam Havenschap Delfzijl/Eemshaven’ (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 22, d.d. 31 januari 1997) wordt afgesloten per 1 januari 1997.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 7 juli 2015

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl.]