Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werkbedrijf Lelystad B.V. 2015[Regeling vervalt per 18-07-2020.]

Geldend van 18-07-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 3 juli 2015 nr. BOACAT2015/024, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Werkbedrijf Lelystad B.V.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het Werkbedrijf Lelystad B.V. van 8 mei 2015 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie Midden-Nederland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 18-07-2020]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 18-07-2020]

De personen, werkzaam in de functie van handhaver openbare ruimte/parkeercontroleur in dienst van het Werkbedrijf Lelystad B.V., zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 18-07-2020]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 18-07-2020]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 18-07-2020]

Artikel 6 [Vervallen per 18-07-2020]

  • 1 De directeur van het Werkbedrijf Lelystad B.V. brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7 [Vervallen per 18-07-2020]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van het Werkbedrijf Lelystad B.V. in de functie van handhaver openbare ruimte/parkeercontroleur, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 8 [Vervallen per 18-07-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9 [Vervallen per 18-07-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werkbedrijf Lelystad B.V. 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 juli 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T