Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Intrekkingsbesluit Rechtspositiebesluit WPO/WEC

Geldend van 01-08-2015 t/m heden

Besluit van 2 juli 2015 tot intrekking van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 5 maart 2015, nr. WJZ/737689 (10473), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 33, tweede lid, van de WPO, artikel 33, tweede lid, van de WEC en de artikelen XXIb en XXId van de Wet werk en zekerheid;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 april 2015, nr. W05.15.0060/l);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 juni 2015, nr. 782838, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

Het Rechtspositiebesluit WPO/WEC wordt ingetrokken.

Artikel II

Het Rechtspositiebesluit WPO/WEC zoals dat luidde op de dag voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit blijft van toepassing op een voor dat tijdstip genomen beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 63, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2015.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 2 juli 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Uitgegeven de veertiende juli 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur