Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing verdaging toepassing macrobeheersmodel medisch specialistische zorg 2014

Geldend van 01-09-2015 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juni 2015, kenmerk 779862-137775-MC, houdende verdaging toepassing macrobeheersmodel medisch specialistische zorg 2014

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na in de brief van 7 mei 2015 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake het voornemen de Nederlandse Zorgautoriteit een aanwijzing te geven over de verplaatsing van de afrekening van de jaren 2014 van het macrobeheersmodel bij instellingen voor medisch specialistische zorg (Kamerstukken II 2014/15, 29 248, nr. 383);

Gezien het verslag van de procedurevergadering van 20 mei 2015 van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

Gezien de korte aantekeningen van de procedurevergadering van 26 mei 2015 van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Eerste Kamer der Staten-Generaal;

Besluit:

Artikel 1

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

Artikel 2

De zorgautoriteit stelt ter uitvoering van deze aanwijzing regels of beleidsregels vast.

Artikel 3

In afwijking van artikel 5, vierde lid, en artikel 6, tweede lid, van de Aanwijzing macrobeheersmodel:

  • a. handhaaft de zorgautoriteit het mbi-omzetplafond voor het jaar 2014 niet dan nadat de minister haar uiterlijk voor 31 december 2016 schriftelijk heeft bericht dat het bedrag van dat plafond is overschreden;

  • b. stelt de zorgautoriteit voor het jaar 2014 dat de grens voor iedere individuele instelling gelijk is aan de door die instelling gerealiseerde mbi-omzet in het desbetreffende kalenderjaar ambtshalve niet vast dan nadat de minister haar uiterlijk voor 31 december 2016 schriftelijk heeft bericht dat het mbi-omzetplafond voor het jaar 2014 niet is overschreden.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers