Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoeringsregeling windenergie op zee

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 30 juni 2015, nr. WJZ/15083277, houdende regels ter uitvoering van de Wet windenergie op zee (Uitvoeringsregeling windenergie op zee)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 14, tweede lid, en 20, derde lid, van de Wet windenergie op zee;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 2

De geldsom voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning bedraagt € 0,00.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip dat de Regeling windenergie op zee 2015 in werking treedt.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling windenergie op zee.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 juni 2015

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp