Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Opheffingsbesluit agentschap GDI

Geldend van 03-07-2015 t/m heden

Opheffingsbesluit agentschap GDI

De Minister voor Wonen en Rijksdienst en de Minister van Financiën

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 8 van de Regeling Agentschappen;

Besluiten

Artikel 1

  • 1 Het baten-lastenagentschap GDI wordt opgeheven.

  • 2 Alle activa, passiva en medewerkers van het baten-lastenagentschap GDI gaan over naar agentschap SSC-ICT Haaglanden.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 2015. Dit besluit wordt aangehaald als: Opheffingsbesluit agentschap GDI.

Artikel 3

Het instellingsbesluit baten-lastendienst GBO van 22 november 2005, nr. 250 wordt ingetrokken.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 mei 2015

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem