Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Besluit van de raad van bestuur van het Fonds Podiumkunsten tot wijziging van de Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten

Artikel I

[Red: Wijzigt de Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten.]

Artikel II

Op subsidies voor het verlenen van een opdracht die reeds zijn toegekend, blijft van toepassing het bepaalde in paragraaf 4 van de Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten zoals die luidde op 30 juni 2015.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Het bestuur van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+,

namens deze,

H. Post,

directeur / bestuurder