Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Besluit Verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Wijze indiening verzoek om toestemming

  • 1 Een verzoek om toestemming wordt ingediend met gebruikmaking van de ontslagaanvraagformulieren, welke UWV via haar website uwv.nl beschikbaar stelt.

  • 2 Een verzoek om toestemming wordt niet in behandeling genomen als deze niet op de wijze, bedoeld in het eerste lid, is ingediend.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 23 juni 2015

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van bestuur UWV