Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit ondermandaat Autoriteit woningcorporaties

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, van 25 juni 2015, nr. ILT- 2015/46345, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit woningcorporaties (Besluit ondermandaat Autoriteit woningcorporaties)

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 Aan de directeur, afdelingshoofden en inspecteurs worden, voor zover het behoort tot hun taken, de aan de inspecteur-generaal verleende bevoegdheden in ondermandaat verleend.

 • 2 Het ondermandaat, bedoeld in het eerste lid, omvat niet het vaststellen, wijzigen of intrekken van beleidsregels.

Artikel 3

 • 1 Een op grond van dit besluit verleend ondermandaat omvat mede de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de beslissing op bezwaar niet in ondermandaat genomen door degene die:

  • a. het besluit waartegen het bezwaar is gericht, heeft genomen; of

  • b. in hiërarchische verhoudingen ressorteert onder degene die het besluit heeft genomen waartegen het bezwaar zich richt.

Artikel 4

In afwijking van artikel 2 wordt ondermandaat van personele aangelegenheden slechts verleend aan de directeur en de afdelingshoofden.

Artikel 5

Voor toepassing van dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt met de verlening van ondermandaat gelijkgesteld de verlening van:

 • a. volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen;en

 • b. machtiging om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke handeling zijn.

Artikel 6

 • 1 Volmacht tot het aangaan van financiële verplichtingen wordt verleend aan de directeur.

 • 2 Volmacht tot het aangaan van financiële verplichtingen met een waarde van ten hoogste € 15.000 excl. BTW wordt verleend aan de afdelingshoofden.

 • 3 De in dit artikel bedoelde functionarissen maken van de aan hen verleende volmacht slechts gebruik voor zover het aangelegenheden betreft die tot hun werkterrein behoren.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat Autoriteit woningcorporaties.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport,

J. Thunnissen