Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tarieven veiligheidsonderzoeken

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 17 juni 2015, 2015-0000341400, houdende de vaststelling van tarieven voor veiligheidsonderzoeken als bedoeld in artikel 9a van de Wet veiligheidsonderzoeken (Regeling tarieven veiligheidsonderzoeken)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 9a van de Wet veiligheidsonderzoeken;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 Voor het verrichten van een veiligheidsonderzoek op A-niveau is de werkgever een tarief van € 3.954,– verschuldigd.

  • 2 Voor het verrichten van een veiligheidsonderzoek op B-niveau is de werkgever een tarief van € 1.295,– verschuldigd.

  • 3 Voor het verrichten van een veiligheidsonderzoek op C-niveau is de werkgever een tarief van € 853,– verschuldigd.

  • 4 Voor het verrichten van een veiligheidsonderzoek burgerluchtvaart (BL) is de werkgever een tarief van € 96,– verschuldigd.

Artikel 3

Een betaalverplichting voor de werkgever ontstaat slechts na een aanmelding.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2015.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven veiligheidsonderzoeken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk