Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Bouwbesluit 2012 (deregulering woonfunctie en enkele andere wijzigingen)

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Besluit van 15 juni 2015, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de deregulering van de woonfunctie en enkele andere wijzigingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.enz.enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 9 april 2015, nr. 2015-0000211748, CZW;

Gelet op de artikelen 2 en 3 van de Woningwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 7 mei 2015, nr. W04.15.0056/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 5 juni 2015, nr. 2015-0000283942, CZW;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Bouwbesluit 2012.]

Artikel II

Artikel 7.23 van het Bouwbesluit 2012 is niet van toepassing op een verblijfsruimte in een onderwijsfunctie voor basisonderwijs, waarvan de ventilatievoorzieningen, bedoeld in afdeling 3.6 van het Bouwbesluit 2012, zijn gebouwd voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 15 juni 2015

Willem-Alexander

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Uitgegeven de zesentwintigste juni 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur