Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanpassing toetsing beschikbaarheidbijdrage SEH en AV

Geldend van 23-06-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juni 2015, kenmerk 776212-137548-MC, houdende aanpassing toetsing beschikbaarheidbijdrage SEH en AV

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 25 mei 2012 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2011/12, 32 393, nr. 16) als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Gezien het verslag 29 juni 2012 van een schriftelijk overleg met de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2011/2012, 32 393, nr. 21);

EN

Gelet op de brief Curatieve zorg in krimpregio’s van 6 maart 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 29 247, nr. 200);

Gezien het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit van 3 februari 2015 over de beschikbaarheidbijdrage voor Spoedeisende Hulp SEH en Acute verloskunde (Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 29 247, nr. 200);

Gelet op het Verslag van een mondeling overleg dat met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Eerste Kamer op 10 maart 2015 is gevoerd (Kamerstukken I 2014/15, 33 253, Q);

Na in de brief van 28 april 2015 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake het voornemen de Nederlandse Zorgautoriteit een aanwijzing te geven tot aanpassing van de toetsing voor het verlenen en vaststellen van een beschikbaarheidbijdrage voor spoedeisende hulp en acute verloskunde (Kamerstukken II 2014/15, 29 247, nr. 209);

Gelet op de Commissiebrief Eerste Kamer van 7 mei 2015 inzake de visie curatieve zorg in krimpregio’s en motie-Flierman (Kamerstukken I 2014/15, 33 253, R) en de Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 19 mei 2015;

Gelet op het Algemeen overleg ziekenhuiszorg en eerste lijn in krimpregio’s van 26 mei 2015;

Gelet op de brief van 3 juni 2015, kenmerk 754612-135544-CZ, inzake Functionaliteit en bereikbaarheid SEH’s in Nederland aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de daarbij behorende bijlage “Analyse gevoelige ziekenhuizen 2015” van het RIVM;

Besluit:

Artikel 1. definities

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

Artikel 2. werkingssfeer

Deze aanwijzing is van toepassing op medisch specialistische zorg als bedoeld in onderdeel B, aanhef en onder 3 tot en met 9, 12 en 13 van de bijlage.

Artikel 3. opdrachtverlening

De zorgautoriteit stelt ter uitvoering van deze aanwijzing regels of beleidsregels vast.

Artikel 4. spoedeisende hulp

  • 2 Voor de zorgaanbieders die voor deze zorg in 2012 een beschikbaarheidbijdrage ontvingen en deze blijven ontvangen voor het jaar 2013 gaat de zorgautoriteit uit van de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage 2012.

  • 3 Voor zorgaanbieders die in 2012 geen beschikbaarheidbijdrage voor deze zorg ontvingen, verstrekt de zorgautoriteit een beschikbaarheidbijdrage uitsluitend onder de voorwaarde dat die bijdrage tot doel heeft een dreigende verslechtering in de bereikbaarheid te voorkomen ten opzichte van de thans bestaande landelijke situatie, uitgaande van gevoeligheid voor de zogenaamde 45-minuten bereikbaarheidsnorm als bedoeld in onderdeel B, aanhef en onder 7 van de bijlage.

Artikel 5. acute verloskunde

  • 2 De zorgautoriteit verstrekt de beschikbaarheidbijdrage uitsluitend onder de voorwaarde dat die bijdrage tot doel heeft een dreigende verslechtering in de bereikbaarheid te voorkomen ten opzichte van de thans bestaande landelijke situatie, uitgaande van gevoeligheid voor de zogenaamde 45-minuten bereikbaarheidsnorm als bedoeld in onderdeel B, aanhef en onder 8, van de bijlage.

Artikel 6

Deze aanwijzing treedt terstond in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers