Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Benoemingsbesluit Adviescommissie Onderzoek arbeidsvoorwaarden en FLNA LVNL

Geldend van 17-06-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 15 april 2015, nr. IENM/BSK-2015/31476, houdende de benoeming van de leden van de Adviescommissie Onderzoek arbeidsvoorwaarden en FLNA LVNL (Benoemingsbesluit Adviescommissie Onderzoek arbeidsvoorwaarden en FLNA LVNL)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 6 van de Kaderwet adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Leden

Met ingang van 27 maart 2015 worden voor de periode van 27 februari 2015 tot en met het uitbrengen van het advies aan de Staatssecretaris tot lid van de commissie benoemd:

  • a. de heer dr. R.L. Vreeman te Tilburg, tevens voorzitter;

  • b. mevrouw prof. dr. S.G. van der Lecq te Den Haag;

  • c. de heer mr. O.P.M. van den Brink te Baarn.

Artikel 3. Secretariaat

  • 1 De commissie wordt ondersteund door een secretariaat.

  • 2 Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van de commissie.

  • 3 In het secretariaat wordt voorzien door de Staatssecretaris en LVNL.

Artikel 4. Werkwijze

De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

Artikel 5. Informatieplicht

De commissie verstrekt aan de Staatssecretaris desgevraagd de door haar gewenste inlichtingen. De Staatssecretaris kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 6. Eindrapport

De commissie brengt vóór 1 september 2015 haar eindrapport uit aan de Staatssecretaris.

Artikel 7. Vergoeding

  • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

Artikel 8. Verantwoording

De commissie biedt de Staatssecretaris vóór 1 september 2015 een (eind)verslag aan waarin verslag wordt gedaan over de activiteiten van de periode waarin de commissie werkzaam is geweest. Desgewenst kan de commissie het eindverslag gelijktijdig met het eindrapport indienen.

Artikel 9. Openbaarmaking

Rapporten, notities, verslagen, adviezen en andere producten die door of namens de commissie worden vervaardigd of vergaard, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de Staatssecretaris uitgebracht of overgedragen.

Artikel 10. Archiefbescheiden

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de Hoofddirectie Financiën, Management en Control van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 27 februari 2015.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit Adviescommissie Onderzoek arbeidsvoorwaarden en FLNA LVNL.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld