Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WEB, enz. (overgang wettelijke taken kenniscentra [...] Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)

Geldend van 01-08-2015 t/m heden

Besluit van 22 mei 2015 tot wijziging van onder meer het Uitvoeringsbesluit WEB inzake technische wijzigingen in verband met onder meer de overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 16 april 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (Stb. 2015, 170)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 20 maart 2015, nr. WJZ/742619(10333), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 2.4.1 en 2.5.10 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 10b5, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 45, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 en artikel VIII van de Wet van 16 april 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (Stb. 2015, 170);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 april 2015, nr. W05.15.0084/l);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 mei 2015, nr.WJZ/758106(10333), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit WEB.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Bekostigingsbesluit WVO.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.]

Artikel IV

Indien op de dag waarop de artikelen I, II en III in werking treden nog geen rechtspersoon als bedoeld in artikel I, onderdeel B, van de Wet van 16 april 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (Stb. 2015, 170), is aangewezen, blijven tot een bij koninklijk besluit te bepalen datum hoofdstuk 4, de artikelen 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5a.1, 5a.1a, 5a, 2, 5a.3, 6.3.1 en 6.3.2, bijlage 3 en bijlage 6 van het Uitvoeringsbesluit WEB, hoofdstuk 2a van het Bekostigingsbesluit WVO en het tweede gedachtestreepje met de daarbij horende tekst onder het kopje Ā«Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ministerie van Economische zaken Landbouw en InnovatieĀ», opgenomen in de A3-lijst van bijlage A bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie, zoals luidend op 31 juli 2015, van toepassing.

Artikel V

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2015.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 22 mei 2015

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de zeventiende juni 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur