Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatregeling Faunafonds 2015

Geldend van 13-06-2015 t/m heden

Mandaatregeling Faunafonds 2015

Het bestuur van het Faunafonds,

Besluit:

Artikel 1. Begrippenlijst

 • Het bestuur: Het bestuur van het Faunafonds

 • Directeur: Directeur van BIJ12

 • Manager: Manager BIJ12/unit Faunafonds

 • Coördinator: Coördinator faunazaken BIJ12/unit Faunafonds

 • Secretariaat: BIJ12, zijnde onderdeel van het Interprovinciaal Overleg

 • Voorzitter: Voorzitter van het bestuur van het Faunafonds

Artikel 2. Voorzitter

 • 1 Aan de voorzitter mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om namens het bestuur te beslissen en stukken te ondertekenen.

 • 2 Indien de voorzitter verhinderd is, de waarnemend voorzitter mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om namens het bestuur te beslissen en stukken te ondertekenen.

Artikel 3. Directeur

 • 1 Aan de directeur, of diens waarnemer, mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om namens het bestuur:

  • a. te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende verzoeken tot het verlenen van een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door dieren;

  • b. bestuursbesluiten te ondertekenen betreffende het uitbrengen van adviezen aan gedeputeerde staten van provincies met betrekking tot artikel 68, eerste lid, van de Flora- en faunawet;

  • c. aan het bestuur gerichte brieven te beantwoorden en te ondertekenen, voorzover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van het vigerende beleid van het Faunafonds en de inhoud niet van bestuurlijke betekenis is, terwijl uit de aard en de inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat deze door het bestuur dienen te worden beantwoord;

  • d. bestuursbesluiten te ondertekenen betreffende het toekennen van een financiële bijdrage dan wel het schriftelijk toezeggen van een cofinanciering van een project het werkterrein van het Faunafonds betreffende;

  • e. bestuursbesluiten te ondertekenen betreffende het verstrekken van opdrachten voor onderzoek het werkterrein van het Faunafonds betreffende;

  • f. betalingen te verrichten;

  • g. bezwaar te maken en (hoger) beroep aan te tekenen tegen besluiten gericht aan het Faunafonds;

  • h. te beslissen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten van het bestuur;

  • i. te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de verschuldigdheid en de hoogte van een dwangsom bij niet tijdig beslissen op een aanvraag of bezwaarschrift, wettelijke rente en terugvordering bij onverschuldigde betaling.

 • 2 Aan de directeur mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om namens het bestuur personen te machtigen om het bestuur te vertegenwoordigen in gedingen aanhangig bij de bestuursrechter.

 • 3 Aan de directeur mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om namens het bestuur:

  • a. (hoger) beroep of verzet in te stellen;

  • b. verweerschriften te ondertekenen;

  • c. te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen of om opheffing of schorsing van een voorlopige voorziening.

Artikel 4. Manager

 • 1 Aan de manager, of diens waarnemer, mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om namens het bestuur:

  • a. te beslissen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten van het bestuur;

  • b. bestuursbesluiten te ondertekenen betreffende het uitbrengen van adviezen aan gedeputeerde staten van provincies met betrekking tot artikel 68, eerste lid, van de Flora- en faunawet;

  • c. aan het bestuur gerichte brieven te beantwoorden en te ondertekenen, voorzover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van het vigerende beleid van het Faunafonds en de inhoud niet van bestuurlijke betekenis is, terwijl uit de aard en de inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat deze door het bestuur dienen te worden beantwoord;

  • d. bestuursbesluiten te ondertekenen betreffende het toekennen van een financiële bijdrage dan wel het schriftelijk toezeggen van een cofinanciering van een onderwerp het werkterrein van het Faunafonds betreffende;

  • e. bestuursbesluiten te ondertekenen betreffende het verstrekken van opdrachten voor onderzoek het werkterrein van het Faunafonds betreffende;

  • f. betalingen te verrichten;

  • g. te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de verschuldigdheid en de hoogte van een dwangsom bij niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift, wettelijke rente en terugvordering bij onverschuldigde betaling;

  • h. bezwaar te maken tegen besluiten gericht aan het Faunafonds.

 • 2 Aan de manager mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om namens het bestuur personen te machtigen om het bestuur te vertegenwoordigen in gedingen aanhangig bij de bestuursrechter.

 • 3 Aan de manager mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om namens het bestuur:

  • a. (hoger) beroep of verzet in te stellen;

  • b. verweerschriften te ondertekenen;

  • c. te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen of om opheffing of schorsing van een voorlopige voorziening.

Artikel 5. Coördinator

Aan de coördinator, of diens waarnemer, mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om namens het bestuur:

 • a. te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende verzoeken tot het verlenen van een tegemoetkoming in geleden schade;

 • b. bestuursbesluiten te ondertekenen betreffende het uitbrengen van adviezen aan gedeputeerde staten van provincies met betrekking tot artikel 68, eerste lid, van de Flora- en faunawet;

 • c. aan het bestuur gerichte brieven te beantwoorden en te ondertekenen, voorzover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van het vigerende beleid van het Faunafonds en de inhoud niet van bestuurlijke betekenis is, terwijl uit de aard en de inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat deze door het bestuur dienen te worden beantwoord;

 • d. bestuursbesluiten te ondertekenen betreffende het toekennen van een financiële bijdrage dan wel het schriftelijk toezeggen van een cofinanciering van een onderwerp het werkterrein van het Faunafonds betreffende;

 • e. bestuursbesluiten te ondertekenen betreffende het verstrekken van opdrachten voor onderzoek het werkterrein van het Faunafonds betreffende;

 • f. betalingen te verrichten;

 • g. te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de verschuldigdheid en de hoogte van een dwangsom bij niet tijdig beslissen op een aanvraag, wettelijke rente en terugvordering bij onverschuldigde betaling;

 • h. bezwaar te maken tegen besluiten gericht aan het Faunafonds.

Artikel 6. Medewerkers secretariaat

Aan de medewerkers van het secretariaat mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om brieven te ondertekenen die zien op:

 • a. het verdagen, opschorten, en verlengen van (beslis)termijnen;

 • b. overige correspondentie, niet zijnde besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en niet zijnde besluiten waaraan een financiële verplichting is verbonden.

Artikel 7. Ondertekening

 • 1 De ondertekening, bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 5 luidt:

  ‘Het bestuur van het Faunafonds,

  voor deze;

  De voorzitter van het Faunafonds,’,

  onderscheidenlijk

  ‘Het bestuur van het Faunafonds,

  voor deze;

  De waarnemend voorzitter van het Faunafonds,’,

  onderscheidenlijk

  ‘Het bestuur van het Faunafonds,

  voor deze;

  De directeur van BIJ12,’,

  onderscheidenlijk

  ‘Het bestuur van het Faunafonds,

  voor deze;

  De manager van BIJ12/unit Faunafonds,’,

  onderscheidenlijk

  ‘Het bestuur van het Faunafonds,

  voor deze;

  De coördinator faunazaken van BIJ12/unit Faunafonds,’.

 • 2 De ondertekening bedoeld in artikel 6 geschiedt door de betreffende medewerker waarbij, indien nodig, de functie van de betreffende medewerker wordt vermeld.

Artikel 8

Met dit besluit wordt de Mandaatregeling Faunafonds ingetrokken.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Utrecht, 15 januari 2015

Het bestuur van het Faunafonds,

voor deze

de voorzitter,