Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vergoedingen Commissie bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten[Regeling vervallen per 17-06-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017.]

Geldend van 29-01-2016 t/m 31-12-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 mei 2015, nr. DGAN-PDJNG/15028662, houdende vaststelling van vergoedingen voor leden, externe deskundigen en voorzitter van de Commissie bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten (Besluit vergoedingen Commissie bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 17-06-2017]

  • 2 Aan het lid van de Commissie bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten, niet zijnde de voorzitter, dat structureel de Scientific Review Group en het Planten- en Dierencomité bijwoont, wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,139.

  • 3 Aan de leden van de Commissie bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten, niet zijnde de voorzitter of het lid, bedoeld in het tweede lid, wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,069.

Artikel 2 [Vervallen per 17-06-2017]

  • 2 In afwijking van het eerste lid wordt voor de externe deskundige, die structureel de Scientific Review Group en het Planten- en Dierencomité bijwoont, een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,139.

Artikel 4 [Vervallen per 17-06-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vergoedingen Commissie bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten.

Artikel 5 [Vervallen per 17-06-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 mei 2015

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze,

M.R.P.M. Camps

Secretaris-generaal