Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Tijdelijke onderzoekscommissie inkoop en aanbesteding politie[Regeling vervallen per 01-05-2016.]

Geldend van 05-05-2015 t/m 30-04-2016

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 20 april 2015, nr. 634348, houdende instelling van de Tijdelijke Commissie integriteit inkoop en aanbestedingen politie

De Minister van Veiligheid en Justitie,

In overeenstemming met de korpschef van de politie;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-05-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Veiligheid en Justitie;

 • b. commissie: commissie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak [Vervallen per 01-05-2016]

 • 1 Er is een Commissie integriteit inkoop en aanbestedingen politie.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. het verzamelen en inventariseren van meldingen inzake mogelijke integriteitsschendingen met betrekking tot inkoopprocedures en aanbestedingen door de politie;

  • b. het zo nodig inwinnen van nadere inlichtingen naar aanleiding van deze meldingen;

  • c. het beoordelen in hoeverre de meldingen aanleiding geven tot enigerlei vervolgprocedure;

  • d. het adviseren van de minister en de korpsleiding over eventueel te nemen maatregelen.

Artikel 3. Samenstelling, benoeming, ontslag [Vervallen per 01-05-2016]

 • 1 De commissie bestaat uit tenminste twee en ten hoogste vijf leden, waaronder een voorzitter.

 • 2 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een ander lid benoemen.

 • 3 De voorzitter en overige leden kunnen worden geschorst en ontslagen door de minister.

Artikel 4. Instellingsduur [Vervallen per 01-05-2016]

De commissie wordt ingesteld voor de duur van één jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 5. Leden [Vervallen per 01-05-2016]

Met ingang van 1 mei 2015 worden voor de periode van 1 mei 2015 tot 1 mei 2016 tot lid van de commissie benoemd:

 • a. de heer drs. A.H.M. de Jong, tevens voorzitter;

 • b. de heer prof. mr. dr. H.D. van Romburgh.

Artikel 6. Secretariaat [Vervallen per 01-05-2016]

 • 1 De commissie wordt ondersteund door een secretariaat.

 • 2 Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van de commissie.

 • 3 In het secretariaat wordt voorzien door de minister.

 • 4 De minister draagt, na overleg met de commissie, zorg voor de nodige voorzieningen ten behoeve van de werkzaamheden van de commissie.

Artikel 7. Werkwijze [Vervallen per 01-05-2016]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich, na toestemming van de minister, door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is.

 • 3 De commissie stelt een protocol vast over de wijze waarop zij inlichtingen inwint, waaronder in ieder geval over de wijze waarop de commissie meldingen ontvangt en in behandeling neemt, de wijze waarop zij personen hoort en daarvan verslag doet.

Artikel 8. Inwinnen van inlichtingen [Vervallen per 01-05-2016]

De leden van de commissie zijn bevoegd zich voor het inwinnen van inlichtingen te wenden tot personen en instellingen en hen te verzoeken die medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de taken van de commissie.

Artikel 9. Medewerkingsplicht ambtenaren [Vervallen per 01-05-2016]

Ambtenaren van politie zijn verplicht om de leden van de commissie de verlangde medewerking te verlenen, voor zover deze samenhangt met hun ambtelijke taak.

Artikel 10. Informatieplicht [Vervallen per 01-05-2016]

De commissie verstrekt aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 11. Eindrapport [Vervallen per 01-05-2016]

De commissie brengt vóór 1 mei 2016 een eindrapport uit aan de minister.

De commissie verstrekt de korpschef een afschrift van haar eindrapport.

Artikel 12. Vergoeding [Vervallen per 01-05-2016]

 • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 120% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

Artikel 13. Kosten van de commissie [Vervallen per 01-05-2016]

 • 1 De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor de faciliteiten van vergaderingen en voor secretariële ondersteuning,

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek, en

  • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

 • 2 De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning aan de minister aan.

Artikel 14. Verantwoording [Vervallen per 01-05-2016]

De commissie biedt de minister vóór 1 mei 2016 een (eind)verslag aan waarin verslag wordt gedaan over de activiteiten van de periode waarin de commissie werkzaam is geweest. Desgewenst kan de commissie het eindverslag gelijktijdig met het eindrapport indienen.

Artikel 15. Openbaarmaking [Vervallen per 01-05-2016]

Rapporten, notities, verslagen, adviezen en andere producten die door of namens de commissie worden vervaardigd of vergaard, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht of overgedragen.

Artikel 16. Archiefbescheiden [Vervallen per 01-05-2016]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van het Directoraat-generaal Politie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 17. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-05-2016]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2015.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 mei 2016.

Artikel 18. Citeertitel [Vervallen per 01-05-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Tijdelijke onderzoekscommissie inkoop en aanbesteding politie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur