Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond en intrekking beleidsregels voor subsidieverlening [...] Zaken 2006 in het kader van de Transitiefaciliteit[Regeling vervallen per 01-07-2015.]

Geldend van 24-04-2015 t/m 30-06-2015

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 15 april 2015, nr. MINBUZA-2015.192307, tot vaststelling van een subsidieplafond en tot intrekking van beleidsregels voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Transitiefaciliteit

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 7.1, 7.2, en 10.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2015]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 7.1, 7.2, en 10.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Transitiefaciliteit1 geldt tot 1 juli 2015 een subsidieplafond van € 3.600.000 waarvan ten minste 80% is bestemd voor de prioriteitssectoren als vermeld in bijlage B van de bijlage bij het besluit van 13 juni 2013 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Transitiefaciliteit.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2015]

Het Besluit van 13 juni 2013 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Transitiefaciliteit (Stcrt 16772) vervalt met ingang van 1 juli 2015 met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

A.C.C. Rebergen

  • ^ [1]

    Besluit van 13 juni 2013 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Transitiefaciliteit (Stcrt 16772)