Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat en machtiging secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse [...] van medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken

Geldend van 02-04-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 30 maart 2015, nr. WJZ/15032196, houdende het verlenen van mandaat en machtiging aan de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de vaststelling van selectielijsten op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, te weten de personeelsdossiers van medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken (Besluit mandaat en machtiging secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vaststelling selectielijsten met betrekking tot personeelsdossiers van medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken)

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Artikel 1

Aan de secretaris–generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het vaststellen, wijzigen en intrekken van selectielijst(en) als bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel b, van de Archiefwet 1995 met betrekking tot de personeelsdossiers van medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 2

  • 1 De secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan voor de in artikel 1 bedoeld bevoegdheden, ondermandaat en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2 Het verlenen van ondermandaat en machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vaststelling selectielijsten met betrekking tot personeelsdossiers van medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken.

Dit besluit zal in de Staatcourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 maart 2015

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp