Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2015[Regeling vervallen per 04-03-2016.]

Geldend van 13-06-2015 t/m 03-03-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 maart 2015, nr. WJZ/15015151, tot instelling van een landbouwtelling en tot het aanbieden van een gecombineerde opgave waaronder opgave in het kader van betalingen uit het Diergezondheidsfonds (Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2015)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op:

Besluit:

Paragraaf 1. Definities [Vervallen per 04-03-2016]

Artikel 1 [Vervallen per 04-03-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Paragraaf 2. Landbouwtelling en gecombineerde opgave [Vervallen per 04-03-2016]

Artikel 2 [Vervallen per 04-03-2016]

 • 2 Degene aan wie de minister een beschrijvingsbiljet langs schriftelijke of elektronische weg heeft toegezonden dient dit uiterlijk op 15 juni 2015 ingevuld en ondertekend bij de minister in.

Artikel 3 [Vervallen per 04-03-2016]

 • 1 Het formulier heeft betrekking op de periode van 1 april 2015 tot en met 15 mei 2015.

Artikel 4 [Vervallen per 04-03-2016]

 • 1 Een opgaveplichtige verstrekt:

  • a. informatie naar de toestand van de veestapel zoals die was op 1 april 2015,

  • b. informatie over de toestand van de beteelde percelen zoals die is of wordt verwacht op 15 mei 2015, en

  • c. de naam van het gewas waarmee een perceel zal worden beteeld, als dat niet is beteeld op 15 mei 2015.

 • 2 Een opgaveplichtige verstrekt overige informatie naar de toestand op zijn onderneming op het moment van ondertekening van het formulier.

Paragraaf 3. Opgave aanspraak Diergezondheidsfonds [Vervallen per 04-03-2016]

Artikel 5 [Vervallen per 04-03-2016]

 • 1 Betalingen uit het Diergezondheidsfonds voor maatregelen en voorzieningen die verband houden met de preventie en de bestrijding van besmettelijke dierziekten worden verricht met inachtneming van Deel I en Deel II, onderdeel 1.2.1.3, van de staatssteunrichtsnoeren.

 • 2 Om aanspraak te kunnen maken op betalingen die verband houden met preventie van besmettelijke dierziekten als bedoeld in het eerste lid, in de periode die loopt van 15 mei 2015 tot 15 mei 2016, dient door de houder uiterlijk op 15 juni 2015 bij de minister een daartoe strekkende opgave te zijn ingediend door middel van het formulier Diergezondheidsfonds.

 • 3 De houder kan geen aanspraak maken op betalingen als bedoeld in het eerste lid, indien:

  • a. de onderneming die de houder drijft, een onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in punt 35, onderdeel 15, van de staatssteunrichtsnoeren; of

  • b. ten aanzien van de onderneming die de houder drijft, een bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in punt 27 van de staatssteunrichtsnoeren.

Paragraaf 4. Elektronische weg [Vervallen per 04-03-2016]

Artikel 6 [Vervallen per 04-03-2016]

Het formulier en het formulier Diergezondheidsfonds kunnen door de opgaveplichtige respectievelijk de houder langs elektronische weg worden ingevuld, ondertekend en ingediend op het internetadres www.mijnrvo.nl.

Artikel 7 [Vervallen per 04-03-2016]

 • 1 Een opgaveplichtige of de houder kan op de volgende wijzen elektronisch toegang krijgen tot het formulier en het formulier Diergezondheidsfonds:

  • a. in geval er sprake is van een verplichting tot registratie bij de Kamer van Koophandel op grond van artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007, aan de hand van een E-herkenningsmiddel;

  • b. voor natuurlijke personen die niet vallen onder de verplichting tot registratie bij de Kamer van Koophandel op grond van artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007, aan de hand van DigiD; of

  • c. aan de hand van een toegangscode die door de minister is verstrekt aan een opgaveplichtige of een houder in het buitenland.

 • 2 De minister verstrekt aan een opgaveplichtige, een houder of de gemachtigde van een opgaveplichtige of een houder een tancode ter ondertekening van het elektronisch formulier.

 • 3 De minister kan besluiten geen tancode te verstrekken of al verstrekte tancodes in te trekken indien de ondertekenaar, een met de ondertekenaar geassocieerd bedrijf, of een met de ondertekenaar geassocieerde organisatie in het verleden een tancode heeft gebruikt in strijd met deze regeling of op andere wijze de integriteit van een verstrekte handtekening heeft geschonden.

Artikel 8 [Vervallen per 04-03-2016]

 • 1 De minister neemt een elektronisch verzonden formulier of formulier Diergezondheidsfonds dat niet overeenkomstig deze regeling is ingediend niet in behandeling.

 • 2 De minister neemt een elektronisch verzonden bericht waarvan de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid onvoldoende is gewaarborgd, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt, niet in behandeling.

 • 3 De minister informeert degene die het elektronisch verzonden formulier of formulier Diergezondheidsfonds heeft ondertekend zo spoedig mogelijk over een besluit als bedoeld in het eerste of het tweede lid.

Paragraaf 5. Overige bepalingen [Vervallen per 04-03-2016]

Artikel 9 [Vervallen per 04-03-2016]

De Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 10 [Vervallen per 04-03-2016]

Deze regeling treedt in werking op 1 april 2015.

Artikel 11 [Vervallen per 04-03-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 maart 2015

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Bijlage 1 [Vervallen per 04-03-2016]

Bijlage 255128.png
Bijlage 255129.png
Bijlage 255130.png
Bijlage 255131.png
Bijlage 255132.png
Bijlage 255133.png
Bijlage 255134.png
Bijlage 255135.png
Bijlage 255136.png
Bijlage 255137.png
Bijlage 255138.png
Bijlage 255139.png
Bijlage 255140.png
Bijlage 255141.png
Bijlage 255142.png
Bijlage 255143.png
Bijlage 255144.png
Bijlage 255145.png
Bijlage 255146.png
Bijlage 255147.png
Bijlage 255148.png
Bijlage 255149.png
Bijlage 255150.png
Bijlage 255151.png
Bijlage 255152.png
Bijlage 255153.png
Bijlage 255154.png
Bijlage 255155.png
Bijlage 255156.png
Bijlage 255157.png
Bijlage 255158.png
Bijlage 255159.png
Bijlage 255160.png
Bijlage 255161.png
Bijlage 255162.png
Bijlage 255386.png
Bijlage 255389.png
Bijlage 255388.png
Bijlage 255166.png
Bijlage 255167.png
Bijlage 255168.png
Bijlage 255169.png
Bijlage 255170.png
Bijlage 255171.png

Bijlage 2 [Vervallen per 04-03-2016]

Bijlage 255172.png