Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vrijstelling biociden invasieve exotische muggen 2015[Regeling materieel uitgewerkt per 28-10-2017.]

Geldend van 01-05-2015 t/m heden

Vrijstelling biociden invasieve exotische muggen 2015

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

gezien het verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 maart 2015, kenmerk 733819-133977-PG tot vrijstelling van het verbod op het gebruik van de biociden VectoBacWG op basis van de werkzame stof Bacillus thuriengiensis israeliensis (Bti), VectoMax op basis van de werkzame stoffen Bacillus sphaericus (Bs) en Bacillus thuriengiensis israeliensis (Bti) en Aqua-K-Othrine op basis van de werkzame stof Deltamethrin, ten behoeve van de bestrijding van de larven en adulten van exotische muggen;

gelet op artikel 46, eerste en tweede lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

In verband met de bestrijding van de larven en adulten van invasieve exotische muggen, wordt op grond van artikel 46, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in artikel 43, eerste en tweede lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, om in strijd te handelen met artikel 17, eerste, vijfde en zesde lid van verordening (EU) nr. 528/2012, in dit geval inzake het onder voorwaarden op de markt aanbieden en gebruiken van de biociden VectoBacWG, VectoMax en Aqua-K-Othrine.

Artikel 2

Ten behoeve van de bestrijding van de larven en adulten van invasieve exotische muggen is het op de markt aanbieden voor uitsluitend het hierna genoemde gebruik en het gebruik in de hierna genoemde omstandigheden toegestaan van:

  • a. de middelen VectoMax en VectoBacWG uitsluitend in kunstmatige waterpartijen, zoals in de buitenlucht opgeslagen autobanden, waar stilstaand water in kan staan en in natuurlijke broedgebieden;

  • b. het middel Aqua-K-Othrine uitsluitend op door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen locaties en in een straal van 200 meter rondom deze locaties.

Artikel 3

Aan de vrijstelling, bedoeld in artikel 1, zijn de in de bijlage bij dit besluit opgenomen beperkingen en voorschriften verbonden.

Artikel 4

De vrijstelling wordt verleend voor de duur van 180 dagen.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstelling biociden invasieve exotische muggen 2015.

Dit besluit zal met bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Bijlage Voorschriften en beperkingen voor gebruik

VectoBacWG en VectoMax

De middelen mogen alleen worden toegepast met geschikte handschoenen

De volgende zinnen dienen op het etiket te worden opgenomen:

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P284: Adembescherming dragen.

Daarnaast dienen de volgende zinnen opgenomen te worden:

‘Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.’

en

‘Onbevoegden dienen niet aanwezig te zijn in de ruimten waar de behandeling plaatsvindt.’

Aqua-K-Othrine

Gevaarsymbool

Xn Aanduiding: schadelijk

R-zinnen

R22 Schadelijk bij opname door de mond

 

R36 Irriterend voor de ogen

S-zinnen

S36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

 

S42b Tijdens de bespuiting een geschikte adembescherming dragen

 

S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Milieuvoorschriften

Om aquatische organismen te beschermen dient voorkomen te worden dat het middel via drift leidt tot blootstelling van oppervlaktewater.

Om aquatische organismen te beschermen dient voorkomen te worden dat het middel via afspoeling van verhard of onverhard oppervlak leidt tot blootstelling van oppervlaktewater.

Gevaarlijk voor bijen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken.