Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouders grote inrichtingen milieubeheer BES

Geldend van 01-04-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 5 maart 2015, nr. IenM/BSK-2014/265865, houdende de aanwijzing van toezichthouders grote inrichtingen milieubeheer BES

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 10.1, eerste en vierde lid, Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES;

BESLUIT:

Artikel 1

Als ambtenaren die uitsluitend belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES met betrekking tot de in artikel 2 van het Besluit grote inrichtingen milieubeheer BES bedoelde inrichtingen zijn aangewezen, de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders grote inrichtingen milieubeheer BES.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het Besluit grote inrichtingen milieubeheer BES in werking treedt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld