Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid archiefbescheiden vanaf (2002) 2006

Geldend van 29-03-2015 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid archiefbescheiden vanaf (2002) 2006

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Gehoord de deskundige als bedoeld in art.3, eerste lid, onder d, van het Archiefbesluit 1995;

Besluiten:

Artikel 2

Met de vaststelling van deze selectielijst worden de volgende selectielijsten per 1 januari 2006 voor de zorgdrager Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgesloten:

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 23 februari 2015

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

De

Minister

van Sociale Zaken, en Werkgelegenheid,
namens deze,

De plv. secretaris-generaal,

I.D. Nijboer

Bijlage

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]