Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RUD Utrecht 2015[Regeling vervalt per 01-05-2020.]

Geldend van 01-05-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 maart 2015 nr. BOACAT2015/007, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij RUD Utrecht

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het Hoofd van de RUD Utrecht van 16 februari 2015 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-05-2020]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 01-05-2020]

De personen, werkzaam in de functie van handhaver A, handhaver B en handhaver C in dienst van RUD Utrecht, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 01-05-2020]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 01-05-2020]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 25 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 01-05-2020]

Artikel 6 [Vervallen per 01-05-2020]

  • 1 De directeur RUD Utrecht brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7 [Vervallen per 01-05-2020]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 8 [Vervallen per 01-05-2020]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de Afdeling Handhaving van de provincie Utrecht 2013 van 11 juni 2013, kenmerk BOACAT2013/041wordt ingetrokken.

Artikel 9 [Vervallen per 01-05-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RUD Utrecht 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 maart 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T