Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieregeling Stichting CAOP 2015[Regeling vervalt per 01-02-2020.]

Geldend van 11-03-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 februari 2015, nr. 2015-0000104282, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Centrum voor de Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (Subsidieregeling Stichting CAOP 2015)

Artikel 1 [Vervallen per 01-02-2020]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. stichting: Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel.

Artikel 2 [Vervallen per 01-02-2020]

 • 1 De minister verstrekt aan de stichting een subsidie voor kosten die direct samenhangen met de volgende activiteiten:

  • a. de secretariële en administratieve ondersteuning van:

   • de Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst;

   • de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid en de daaronder ressorterende commissies;

   • de Bedrijfscommissie Overheid;

   • de Onderzoeksraad integriteit Overheid;

  • b. de secretariële en administratieve ondersteuning van:

   • de Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering;

   • de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren;

   • de Adviescommissie Veiligheidsonderzoeken;

  • c. onderzoek en voorlichting op het terrein van de arbeidsverhoudingen bij de overheid; en

  • d. het verrichten van faciliterende werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van arbeidszaken overheidspersoneel.

 • 2 De subsidie wordt per boekjaar verstrekt. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 3 [Vervallen per 01-02-2020]

De subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt.

Artikel 4 [Vervallen per 01-02-2020]

De stichting dient de aanvraag tot subsidieverlening in voor 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Artikel 5 [Vervallen per 01-02-2020]

 • 1 De minister verstrekt op de subsidie een voorschot dat gelijk is aan de verleende subsidie.

 • 2 Het voorschot wordt binnen zes weken na de beschikking tot subsidieverlening uitbetaald.

Artikel 6 [Vervallen per 01-02-2020]

De stichting dient de aanvraag tot subsidievaststelling in voor 1 april van het jaar na het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Artikel 7 [Vervallen per 01-02-2020]

 • 2 Het verschil tussen de vastgestelde subsidie en de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor subsidie werd verleend, komt ten gunste onderscheidenlijk ten laste van de egalisatiereserve.

 • 3 De hoogte van de egalisatiereserve is ten hoogste 10% van het subsidiebedrag voor het betreffende boekjaar. Indien op 31 december van een boekjaar de egalisatiereserve meer dan 10% van het over dat jaar verstrekte subsidiebedrag bedraagt, dient het meerdere teruggestort te worden op de bankrekening van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 4 De egalisatiereserve wordt uitsluitend aangewend voor kosten die direct samenhangen met de uitvoering van het activiteitenprogramma, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 8 [Vervallen per 01-02-2020]

In 2018 vindt een evaluatie plaats die inzicht biedt in de ontwikkeling en de kwaliteit van de gesubsidieerde activiteiten.

Artikel 9 [Vervallen per 01-02-2020]

Een subsidie die is verleend krachtens de Subsidieregeling Stichting CAOP 2013 wordt aangemerkt als een subsidie, verleend krachtens deze regeling.

Artikel 10 [Vervallen per 01-02-2020]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 februari 2015 en vervalt met ingang van 1 februari 2020.

Artikel 11 [Vervallen per 01-02-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Stichting CAOP 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk