Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie

Geldend van 06-03-2015 t/m heden

Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • ABP: de Stichting Pensioenfonds ABP.

 • Nabestaande(n):

  • a. de echtgenoot of echtgenote van de werknemer;

  • b. bij ontstentenis van de onder a bedoelde persoon, de minderjarige kinderen, tot wie de werknemer in familierechtelijke betrekking stond;

  • c. bij ontstentenis van de onder a en b bedoelde personen, degenen met wie de werknemer in gezinsverband leefde;

 • Tegemoetkoming: een betaling voor het lichamelijk en psychische ongemak.

 • Voorziening: een middel dat direct dan wel indirect de nadelige gevolgen van de beperkingen die de werknemer ten gevolge van zijn aandoening ondervindt, opheft of vermindert.

 • Werknemer:

 • Onderzoek RIVM: het onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu naar de arbeidsomstandigheden bij de voormalige POMS-sites en het gebruik van chroom VI houdende stoffen bij defensie.

Artikel 1.2. Verhouding tot aansprakelijkstelling

 • 1 Door het aanvaarden van een tegemoetkoming of voorziening op grond van deze regeling doet de werknemer geen afstand van een lopende of een toekomstige aansprakelijkstelling.

 • 2 Een tegemoetkoming of voorziening uit hoofde van deze regeling is geen erkenning van aansprakelijkheid door de Staat der Nederlanden.

Artikel 1.3. Termijn indienen aanvraag

 • 1 Een aanvraag kan worden ingediend binnen 2 jaar na inwerkingtreding van deze regeling.

 • 2 De termijn genoemd in het voorgaande lid zal worden verlengd indien het onderzoek van het RIVM of een relevant deelonderzoek niet binnen deze termijn is afgerond.

Hoofdstuk 2. Het recht op een tegemoetkoming of voorziening

Artikel 2.1. Recht op tegemoetkoming

Aan de werknemer die in zijn hoedanigheid als werknemer heeft gewerkt met chroom VI houdende stoffen inclusief het bewerken van materialen waarop chroom VI houdende stoffen zijn aangebracht, wordt op zijn aanvraag een tegemoetkoming ineens verleend, indien hij:

 • 1. in totaal gedurende de periode van minimaal een jaar werkzaam is geweest in een in de bijlage I omschreven functie of functies of werkzaamheden en daadwerkelijk met chroom VI houdende stoffen heeft gewerkt;

 • 2. lijdt aan één of meerdere in de bijlage II omschreven aandoeningen;

 • 3. niet eerder een bedrag heeft ontvangen in verband met blootstelling aan chroom VI houdende stoffen, dan wel een bedrag heeft ontvangen dat lager is dan € 15.000; en

 • 4. meewerkt aan een geneeskundig onderzoek zoals bedoeld in artikel 3.2, derde lid, door het ABP of de door haar aangewezen personen of instellingen.

Artikel 2.2. Aanvullende functies

Onder de in artikel 2.1, eerste lid bedoelde functie wordt mede verstaan die functie of werkzaamheden waarvan het aannemelijk is dat bij het verrichten van arbeid als werknemer voor defensie in totaal gedurende een periode van minimaal een jaar blootstelling heeft plaatsgevonden aan chroom VI houdende stoffen.

Artikel 2.3. Recht op tegemoetkoming aan nabestaanden

Indien de werknemer overlijdt na het indienen van een aanvraag, doch voordat op de tegemoetkoming is beslist, wordt de tegemoetkoming, indien daar aanspraak op bestaat, uitgekeerd aan de nabestaande(n).

Artikel 2.4. Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt:

 • 1. bij één of meerdere aandoeningen uit de categorie 1 uit bijlage II: € 15.000;

 • 2. bij één of meerdere aandoeningen uit de categorie 2 uit bijlage II: € 5.000;

 • 3. bij één of meerdere aandoeningen uit de categorie 3 uit bijlage II: € 7.500;

 • 4. bij één of meerdere aandoeningen uit de categorie 4 uit bijlage II: € 3.000;

 • 5. bij een combinatie van meerdere aandoeningen uit meerdere categorieën uit bijlage II: het bedrag bijhorende bij de hoogste categorie waartoe de aandoening van de werknemer behoort;

 • 6. De tegemoetkoming in bovenstaande leden wordt verminderd met een eerdere betaling, die in verband met blootstelling aan chroom VI houdende stoffen van defensie is ontvangen.

Artikel 2.5. Recht op ondersteuning

Een werknemer die recht heeft op een tegemoetkoming kan in aanvulling op deze tegemoetkomingen aanspraak maken op ondersteuning bij het verkrijgen van uitkeringen of voorzieningen uit andere regelingen.

Artikel 2.6. Recht op een voorziening

In bijzondere gevallen kan de werknemer in aanmerking komen voor een voorziening, verband houdende met zijn aandoening, indien hierin niet door een andere regeling wordt voorzien. Van een bijzonder geval is sprake indien niet toekenning van de bijzondere voorziening voor de werknemer tot kosten zou leiden die redelijkerwijs niet ten laste van hem dienen te komen en bovendien zou leiden tot ernstige bestaansverschraling.

Hoofdstuk 3. Uitvoering

Artikel 3.1. Uitvoerend orgaan

Het ABP voert deze regeling uit, met uitzondering van artikel 2.5.

Artikel 3.2. Aanvraag tegemoetkoming

 • 1 De aanvraag voor een tegemoetkoming wordt ingediend bij het ABP.

 • 2 De werknemer verstrekt het ABP of de door hen aangewezen personen of instellingen bij de indiening van de aanvraag om een tegemoetkoming in ieder geval de inlichtingen en bewijsstukken, inclusief de toestemming om van medische gegevens kennis te nemen, die noodzakelijk zijn ter vaststelling van de aandoening.

 • 3 Indien een aandoening nog onvoldoende is vastgesteld, kan het ABP aanvullend medisch onderzoek laten uitvoeren.

 • 4 Het ABP schakelt bij een geschil over de aandoening een onafhankelijke medische deskundige in.

 • 5 Defensie verstrekt het ABP op zijn aangeven de inlichtingen die noodzakelijk zijn ter vaststelling van de werkzaamheden in de in bijlage I genoemde functies.

 • 6 Het ABP stelt vast of een aanspraak op een tegemoetkoming bestaat.

Artikel 3.3. Betaling tegemoetkoming

 • 1 Het ABP keert de tegemoetkoming zo spoedig mogelijk uit.

 • 2 De uitkeringslasten en uitvoeringskosten komen ten laste van het Ministerie van Defensie.

 • 4 Indien de uitkering van de tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid op individuele basis leidt tot aantoonbare onevenredige financiële neveneffecten, kan de Minister van Defensie in voorkomend geval op basis van redelijkheid en billijkheid een maatwerkvoorziening treffen.

Artikel 3.4. Vergoeding kosten

 • 1 Kosten voor een aanvraag van een tegemoetkoming, waaronder kosten voor rechtsbijstand, worden niet vergoed.

Hoofdstuk 4. Verrekening en terugvordering

Artikel 4.1. Verrekening

De tegemoetkoming wordt in mindering gebracht op latere schadevergoedingen door defensie in verband met blootstelling aan chroom VI houdende stoffen, ongeacht de vorm waarin de schadevergoeding wordt gedaan en de aard van de kosten waarin de schadevergoeding voorziet.

Artikel 4.2. Terugvordering

 • 1 De tegemoetkoming wordt niet teruggevorderd indien later onderzoek tot de conclusie leidt dat er geen sprake is van werkgeversaansprakelijkheid of dat er geen sprake is van causaliteit tussen het werken met chroom VI houdende stoffen en de aandoening.

 • 2 De tegemoetkoming wordt teruggevorderd indien als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, of de nabestaande(n), onjuiste informatie is verstrekt waardoor de tegemoetkoming ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 5.1. Mogelijkheid tot afwijken

De Minister is bevoegd af te wijken van deze regeling indien de toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 5.2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2015. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 maart 2015, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 maart 2015.

Artikel 5.3. Citeertitel en publicatie

 • 1 Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie.

 • 2 Deze regeling zal met toelichting worden geplaatst in de Staatscourant.

De

Minister

van Defensie

J.A. Hennis-Plasschaert

Bijlage 1. Functies

Van onderstaande functies is bekend dat er werkzaamheden zijn verricht met chroom VI houdende stoffen. Indien nodig zullen functies of werkzaamheden worden toegevoegd.

CLSK

 

Functiebenaming

Onderdeel

Afdeling

Opmerkingen

1

Monteurs

Munitie depot Alphen Riel/DELM

Galvano

 

2

Monteur Vliegtuigonderhoud

Munitie depot Alphen Riel/DELM

Galvano

 

3

Schilders

Munitie depot Alphen Riel/DELM

Galvano

 

4

Kunstofbewerkers

Munitie depot Alphen Riel/DELM

Kunststof reparatie

 

5

GU monteurs

LCW/LCKLu/DMVS/DSM/DVM

   

6

MT monteurs

LCW/LCKLu/DMVS/DSM/DVM

   

7

Monteur vakgroep Wapentechniek

LCW/LCKLu/DMVS/DSM/DVM

   

8

Schilders

LCW/LCKLu/DMVS/DSM/DVM

   

9

Vliegtuigplaatwerker

LCW/LCKLu/DMVS/DSM/DVM

   

10

Monteurs GGW

GGW

   

11

Monteurs Gronduitrusting

GGW

   

12

Monteurs bewapening

GGW

   

14

Monteurs SHORAD

GGW

   

15

Monteur Vliegtuigonderhoud

Vliegbases

   

16

Schilders

Vliegbases

   

17

Kunstofbewerkers

Vliegbases

Kunststof reparatie

 

18

MT monteurs

Vliegbases

   

19

GU monteurs

Vliegbases

   

20

Monteur vakgroep Wapentechniek

Vliegbases

   

21

Vliegtuigplaatwerker

Vliegbases

   

22

Instructeur plaatwerken

LETS

 

Vallen onder vakgroep Plaatwerken

23

Instructeur Schilderen

LETS

 

Vallen onder vakgroep Schilder

24

Instructeur Vliegtuigonderhoud

LETS

 

Vallen onder vakgroep Vliegtuigonderhoud

CLAS

#

Functie

Onderdeel

POMS Afdeling

Opmerkingen

1

PAINTER

POMS

PRESERVATION

 

2

SERVICER

POMS

PRESERVATION

 

3

DERUST REPAIRMAN

POMS

TRADESHOP/ENGINEER

 

4

WELDER/CONSTR

POMS

TRADESHOP/ENGINEER

 

5

GRITSTRALER

POMS

PRESERVATION

 

6

MECHANIC

POMS

TRACKS/WHEELS

 

7

VERFSPUITER

Hersteleenheden/ NVC

   
   

HOBKL (MCW/ECW)

   
   

Munitiebedrijf

   
   

Opleidingen OTCo

   
   

Historische verzamelingen

   

8

GRITSTRALER

Hersteleenheden/ NVC

   
   

HOBKL (MCW/ECW)

   
   

Munitiebedrijf

   
   

Opleidingen OTCo

   

9

ONDERHOUDSMONTEUR

Hersteleenheden/ NVC

   
   

HOBKL (MCW/ECW)

   
   

Munitiebedrijf

   
   

Opleidingen OTCo

   

10

LASSER/PLAATWERKER

Hersteleenheden/ NVC

   
   

HOBKL (MCW/ECW)

   
   

Munitiebedrijf

   
   

Opleidingen OTCo

   

DMO

 

Functiebenaming

Onderdeel

Afdeling

Bijzonderheden

1

Hersteller Wapensystemen

DMUNB

KC W&M

 

2

Mdw Instandhouding munitie

DMUNB

D&I

 

3

Voorman Instandhouding munitie

DMUNB

D&I

 

4

Voorman Spuiter

DMUNB

D&I

 

5

Mdw Instandhouding munitie&spuiter

DMUNB

D&I

 

6

Mdw ondersteuning instandhouding

DMUNB

D&I

CZSK

 

Functiebenaming

Onderdeel

Afdeling

Bijzonderheden

1

Hoofdtechnicus, hoofdassistent, ass. Hoofdtechnicus

Marinebedrijf

SEWACO/Materieelgroep C41/Techniekgroep C41, Sectie productie

 

2

1e medew. Servicecentrum / 1e medew. p&gs, 2e medew. p&gs

Marinebedrijf

Speciale producten /Optronica /servicecentrum

Voormalig MEOB

3

Hoofdtechnicus, hoofdassistent, ass. Hoofdtechnicus

Marinebedrijf

SEWACO/Matgrp BWS/prodgrp Radar/EOV

Huidige organisatie eenheid: Afdeling Maritieme Techniek / Techniekgroep Sensor- en Wapensystemen / Sectie Productie

4

Hoofdtechnicus, hoofdassistent, ass. Hoofdtechnicus

Marinebedrijf

SEWACO/Matgrp BWS/prodgrp VL/Geschut

Huidige organisatie eenheid: Afdeling Maritieme Techniek / Techniekgroep Sensor- en Wapensystemen / Sectie Productie

5

Hoofdtechnicus, hoofdassistent, ass. Hoofdtechnicus, 1e technicus, 2e technicus

Marinebedrijf

Speciale producten/Specifieke werkplaats/Missiles

Voormalig onderdeel van SEWACO, huidige organisatie eenheid: Afdeling Maritieme Techniek / Techniekgroep Speciale Producten / Sectie Productie Chatham

6

Hoofdtechnicus, (1e) technicus, (1e) schilder/verfspuiter, specialist oppervlakte tech., 1e techn. Verspanend, techn. niet verspanend

Marinebedrijf

Speciale producten/Specifieke werkplaats/KKW/ROM

Voormalig onderdeel van SEWACO, huidige organisatie eenheid: Afdeling Maritieme Techniek / Techniekgroep Speciale Producten / Sectie Productie Chatham

7

Hoofdtechnicus plaat en scheepsbouw, technicus plaat en scheepsbouw, technicus lassen en branden, medew. plaat en scheepsbouw, medew. lassen en branden

Marinebedrijf

Divisie Platform/Materieelgroep CASCO/afd scheepsconstructie staal

Huidige organisatie eenheid: Afdeling Maritieme Techniek / Techniekgroep Platform / Sectie Productie Staal

8

Vakspecialist frezer en draaier, specialist frezer en draaier, technicus metaalspuiter, constructie/fijnbankwerker, medew. frezer en draaier

Marinebedrijf

Divisie Platform/Materieelgroep Systemen / afdeling technieken

Huidige organisatie eenheid: Afdeling Maritieme Techniek / Techniekgroep Platform / Sectie Productie Staal

9

Hoofdtechnicus dok en applicatie, technicus dok en applicatie, medew. dok en applicatie

Marinebedrijf

Divisie Platform/Materieelgroep CASCO / afdeling dok en applicatie

Huidige organisatie eenheid: Afdeling Maritieme Techniek / Techniekgroep Platform / Sectie Productie Staal

10

Hoofdtechnicus plaat en scheepsbouw, hoofdtechnicus hout en polyester, (Sr.) technicus hout/polyester, medew. plaat en scheepsbouw, medew. hout en polyester.

Marinebedrijf

Divisie Platform/Materieelgroep CASCO/ afdeling hout en polyester

Huidige organisatie eenheid: Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudinggroep Klein Boven Water / Sectie Productie / Polyester

11

Technicus hout/polyester, medew. plaat en scheepsbouw, medew. hout en polyester, technicus dok en applicatie

Marinebedrijf

Divisie Platform/Materieelgroep CASCO/ afdeling kleine en lichte vaartuigen

Huidige organisatie eenheid: Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudinggroep Klein Boven Water / Sectie Productie / Polyester

12

Specialist, 1e medewerker, medewerker

Marinebedrijf

Divisie Speciale Producten/COBI NEUTRA

Huidige organisatie extern defensie: VENKO via PPS constructie

 

Technicus vliegtuigconstructie technieken, technicus oppervlakte bewerking

MarHeli

Onderhoudsdienst/WGOO/UE373

 

1e technicus meet&materialen onderzoek

MarHeli

Onderhoudsdienst/WGOO/UE374

Huidige organisatie eenheid: CLSK/LCW

 

Technicus kunststoffen/houtbewerking

MarHeli

Onderhoudsdienst/WGOO/UE375

Huidige organisatie eenheid: CLSK/LCW

 

Technicus vliegtuigconstructie technieken, technicus oppervlakte bewerking, 1e technicus meet&materialen onderzoek, technicus kunststoffen/houtbewerking

MarPat

Onderhoudsdienst (MVKV)

Voormalig onderdeel van Marineluchtvaartdienst.

 

Militaire vliegtuigmonteurs daadwerkelijk betrokken bij vliegtuigonderhoud (verfwerkzaamheden)

MarPat

Onderhoudsdienst

(MVKV)

Voormalig onderdeel van Marineluchtvaartdienst.

 

Constructie technicus, ass. constructie technicus, spec. oppervlaktebehandeling, 1e techn. knst/plw, ass. oppervlaktebehandeling

Marine

990 PVE ONH PLW/SCH/KNST

Huidige organisatie eenheid: CLSK/DHC/990SQ/Bur. Maintenance

Bijlage II. Aandoeningen

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCVB) heeft in december 2014 een oriënterend literatuuronderzoek uitgevoerd waarin is gekeken welke chronische aandoeningen verband kunnen houden met blootstelling aan chroom VI op de werkplek, met speciale aandacht voor informatie over de minimum blootstellingsduur. Op basis van dit oriënterend literatuuronderzoek kan geconcludeerd worden dat er sterke aanwijzingen zijn voor een verband met chroom(VI)-blootstelling voor longkanker, neuskanker, allergisch contacteczeem, allergisch beroepsastma, chroomzweren en neusseptumperforatie en beperkte aanwijzingen zijn voor maagkanker en andere gastro-intestinale kanker, chronische longaandoeningen, nieraandoeningen en immunologische aandoeningen anders dan allergie.

Op basis van het NCVB advies worden de volgende aandoeningen opgenomen in de bovenliggende tegemoetkomingsregeling:

CATEGORIE 1 (ernstige aandoeningen met sterke aanwijzingen op basis van het NCvB rapport)

 • Longkanker

 • Neuskanker

CATEGORIE 2 (overige aandoeningen met sterke aanwijzingen op basis van het NCvB rapport)

 • Allergisch contacteczeem veroorzaakt door chroom VI

 • Allergisch beroepsastma veroorzaakt door chroom VI

 • Chroomzweren

 • Neusseptumperforatie

CATEGORIE 3 (ernstige aandoeningen met beperkte aanwijzingen op basis van het NCvB rapport)

 • Maagkanker en andere gastro-intestinale kanker

 • Chronische longaandoeningen

 • Nieraandoeningen

CATEGORIE 4 (overige aandoeningen met beperkte aanwijzingen op basis van het NCvB rapport)

 • Immunologische aandoeningen anders dan allergie