Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleidsregels vergoeding verklaring omtrent het gedrag voor vrijwilligers

Geldend van 11-11-2015 t/m heden

Beleidsregels van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 3 maart 2015, kenmerk 620266, omtrent de vergoeding van een verklaring omtrent het gedrag voor vrijwilligers (Beleidsregels vergoeding verklaring omtrent het gedrag voor vrijwilligers)

Artikel 1

 • 2 Een organisatie wordt op aanvraag door de minister van Veiligheid en Justitie als vrijwilligersorganisatie geregistreerd indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. de organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers;

  • b. de organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • c. de organisatie is een rechtspersoon;

  • d. de organisatie heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt;

  • e. de voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet reeds op grond van andere wet-of regelgeving gehouden om een verklaring omtrent het gedrag aan te vragen;

  • f. de organisatie voert een actief preventie- en integriteitsbeleid.

 • 3 Onder actief zijn op een concurrerende markt wordt verstaan: het verlenen van diensten in opdracht van derden tegen een substantiële vergoeding ter uitvoering van taken en werkzaamheden.

Artikel 2

 • 1 Per kalenderjaar worden er maximaal 100.000 verklaringen omtrent het gedrag beschikbaar gesteld, die zonder de kosten in rekening te brengen, worden verstrekt.

 • 2 Indien het maximale aantal als bedoeld in het eerste lid is bereikt, worden nieuwe aanvragers hierover geïnformeerd alvorens hun aanvraag inhoudelijk in behandeling wordt genomen.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 4

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels vergoeding verklaring omtrent het gedrag voor vrijwilligers.

Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

M.C.A. Blom

Directeur-generaal Jeugd en Sanctietoepassing