Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu [...] genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

Geldend van 03-03-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 26 februari 2015, nr. IENM/BSK-2015/10332, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 en de Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 10:3, 10:4, eerste lid, 10:9, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 23 februari 2015, kenmerk 070/2015 DG AvdZ/WvdW;

BESLUIT:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 2 Van het mandaat, bedoeld in het eerste lid, zijn uitgezonderd:

    • a. het vaststellen van beleidsregels; en

    • b. het nemen van besluiten met betrekking tot ingeperkt gebruik op inperkingsniveau IV als bedoeld in artikel 1.5 van het Besluit.

Artikel 3

De directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wordt ten aanzien van doelbewuste introductie in het milieu als bedoeld in de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Besluit en de hoofdstukken 3 en 4 van de Regeling mandaat verleend tot het nemen van besluiten omtrent toelating van een milieuveiligheidsfunctionaris, bedoeld in de artikelen 32 en 33 van de Regeling.

Artikel 4

De directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wordt mandaat verleend tot het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, en 3, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 5

De directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wordt volmacht en machtiging verleend tot:

  • a. het verrichten van alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de in de artikelen 2, eerste lid, en 3 bedoelde besluiten; en

  • b. het voeren van procedures bij de rechter over de in de artikelen 2, eerste lid, en 3 bedoelde besluiten, alsmede het verrichten van daarbij behorende handelingen.

Artikel 6

De directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wordt ten aanzien van doelbewuste introductie in het milieu als bedoeld in de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Besluit en de hoofdstukken 3 en 4 van de Regeling volmacht en machtiging verleend tot:

Artikel 7

De directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 6, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 8

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 2 tot en met 6 luidt de ondertekening:

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

voor deze:

gevolgd door functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris aan wie mandaat, ondermandaat, volmacht of machtiging is verleend.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2015. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 28 februari 2015, treedt het in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 maart 2015.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld