Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse [...] partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020)[Regeling vervalt per 01-01-2021.]

Geldend van 16-09-2015 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 februari 2015, nr. MinBuZa-2015.70005, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020)

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van Afdeling 4 Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 geldt voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2020 een subsidieplafond van € 923.134.000.

Artikel 2

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op grond van

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2021.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

de plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

R.M. Buijs

  • ^ [1]

    Stcrt. 2014, nr. 13509.