Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Richtlijn voor strafvordering oplichting

Geldend van 01-03-2015 t/m heden

Richtlijn voor strafvordering oplichting

Beschrijving

Deze richtlijn ziet op de meest voorkomende vormen van oplichting, zoals omschreven in art 326, lid 1 Sr, waarbij een of meerdere slachtoffers bewogen wordt/worden tot de afgifte van geld of goederen, danwel tot het verlenen van (een) dienst(en). Het gaat daarbij om oplichting van burgers of bedrijven, niet van de overheid (verticale fraude). Indien tevens valsheid in geschrift is gepleegd (zoals vaak bij verzekeringsfraude) dient het zwaardere misdrijf van artikel 225 ev. Wetboek van strafrecht als uitgangspunt te worden genomen en niet de oplichting. Er is een apart basisdelict voor internetoplichting, zoals bij marktplaats.

Basiscasus/delict

Oplichting van 1 slachtoffer door een first offender, alleen gepleegd.

 

First offender

 

1x recidive*

meermalen recidive*

Bedrag of waarde goed/dienst t/m 50 euro

GB € 225

5j

GB € 325

Eis TS 36 uur of

2j

Idem of TS 24 uur

GS 18 dgn ov

Vanaf 50 t/m 200 euro

GB € 350

5j

GB € 500

Eis TS 50 uur of

2j

Idem of TS 40 uur

GS 3 wkn ov

Vanaf 200 t/m 1.200 euro

TS 60 uur

5j

TS 90 uur

Eis TS 120 uur of

2j

Idem of GS 6 wkn

GS 2 mnd ov

Vanaf 1.200 t/m 5.000 euro

TS 80 uur

5j

TS 120 uur

Eis TS 160 uur of

2j

Idem of GS 2 mnd

GS 11 wkn ov

Vanaf 5.000 t/m 10.000 euro

TS 100 uur

5j

TS 150 uur

Eis TS 200 uur of

2j

Idem of GS 10 wkn

GS 14 wkn ov

Vanaf 10.000 t/m 30.000 euro

TS 140 uur

5j

TS 210 uur

GS 4 mnd ov

2j

Idem of GS 15 wkn

 

Vanaf 30.000 t/m 100.000 euro

Eis TS 180 uur

5j

GS 4 mnd

GS 6 mnd ov

2j

GS 4 mnd

 
Bijzonderheden

Uitgangspunt is tevens dat de (totale) schade is/wordt vergoed

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen Stelselmatige oplichting Mate van professionaliteit

Meerdere slachtoffers

Bewust uitgekozen slachtoffers

* Let op eventueel taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Basiscasus/delict

Internetoplichting, alleen gepleegd (bijv. marktplaatsoplichting)

Aantal slachtoffers

First offender

 

1x recidive*

meermalen recidive*

1

TS 50 uur

5j

TS 70 uur

TS 100 uur of

2j

Idem of GS 5 wkn

GS 7 wkn ov

2–4

TS 80 uur

5j

TS 120 uur

TS 160 uur of

2j

Idem of GS 2 mnd

GS 11 wkn ov

reeks

GS 2 wkn per feit

 

GS 5 wkn per feit

GS 2 mnd ov per feit

Bijzonderheden

Uitgangspunt is tevens dat de (totale) schade is/wordt vergoed

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen Mate van professionaliteit

* Let op eventueel taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Stelselmatige oplichting

Of er sprake is van incidentele of stelselmatige oplichting dient per feit te worden beoordeeld.

Tegen verdachten die zich gedurende langere tijd hebben schuldig gemaakt aan oplichting behoort een hogere straf te worden geëist dan tegen degene die eenmaal oplicht. Bij stelselmatige oplichting kan het gaan om meerdere slachtoffers die gedurende een periode zijn opgelicht, mits dit in één feit is tenlastegelegd. Het kan echter ook gaan om één slachtoffer dat gedurende enkele maanden bewogen wordt tot afgifte van meerdere bedragen.

Indien er sprake is van bijvoorbeeld drie oplichtingen (drie feiten op de telastelegging), dient in beginsel per feit te worden uitgegaan van een incidentele oplichting.

Mate van professionaliteit

Indien sprake is van op professionele wijze oplichten van personen, dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Als voorbeeld kan worden genoemd een op professionele wijze opgezette website of een glossy folder.

Bewust uitgekozen slachtoffers

Indien bij oplichting bewust kwetsbare slachtoffers worden uitgekozen dient dit -hoewel niet gebaseerd op wettelijke bepalingen- bij de beoordeling van het feit als strafverzwarend te worden beoordeeld. Te denken valt aan personen die de oplichting verminderd kunnen doorzien, zoals (al dan niet verwarde) bejaarden of kinderen. Kwetsbaarder kunnen ook zijn toeristen of buitenlandse werknemers, omdat ze onbekend zijn met de gebruiken die hier heersen. Tenslotte kan gedacht worden aan personen met een klein inkomen – mits bewust uitgekozen door de dader(s) –, bij wie de oplichting extra hard aankomt.

Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.