Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet studievoorschot hoger onderwijs

Geldend van 01-09-2017 t/m heden

Wet van 21 januari 2015 tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het stelsel van studiefinanciering te hervormen om te komen tot een doelmatiger en rechtvaardiger studiefinancieringsstelsel waardoor tevens een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs kan worden uitgevoerd;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wijziging Wet studiefinanciering 2000

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel II. Wijziging Algemene Kinderbijslagwet

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel III. Wijziging Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing

[Red: Wijzigt de Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing.]

Artikel IV. Wijziging Participatiewet

[Red: Wijzigt de Participatiewet.]

Artikel V. Wijziging Wet inkomstenbelasting 2001

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel VI. Wijziging Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

[Red: Wijzigt de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.]

Artikel VII. Wijziging Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

[Red: Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel VIII. Wijziging Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel X. Samenloop met de Wet kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XI. Inwerkingtreding

  • 1 De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

  • 3 In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel CQ, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel XII. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet studievoorschot hoger onderwijs.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 21 januari 2015

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

De Staatssecretaris van Financiƫn,

E.D. Wiebes

Uitgegeven de tiende februari 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten