Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Openbare Werken, Cluster Handhaving van de gemeente Schouwen-Duiveland 2015, domein II[Regeling vervalt per 11-02-2020.]

Geldend van 20-04-2018 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 januari 2015, nr. BOACAT2015/004, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Schouwen-Duiveland, domein II

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het Hoofd Handhaving van de afdeling Openbare Werken, Cluster Handhaving van de gemeente Schouwen-Duiveland van 28 november 2014 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van Inspecteur A, Inspecteur B, of Inspecteur C, in dienst van de Afdeling Openbare Werken, Cluster Handhaving van de gemeente Schouwen-Duiveland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Openbare Werken, Cluster Handhaving van de gemeente Schouwen-Duiveland 2015, domein II.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 januari 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T