Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling houders van dieren (vaststelling van hoofdstuk 2)

Geldend van 01-02-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 januari 2015, nr. WJZ/15008282, houdende vaststelling van hoofdstuk 2 van de Regeling houders van dieren

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikelen 2.2, eerste lid, 7.3, derde lid, 7.5 en 10.1, eerste lid, van de Wet dieren;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling houders van dieren.]

Artikel II

De houders van dieren die behoren tot de soorten die in bijlage 2, tabel 3, van de Regeling houders van dieren zijn opgenomen, zijn tot 1 april 2015 vrijgesteld van het verbod van artikel 2.2, eerste lid, van de Wet dieren.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2015. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 februari 2015, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 februari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 januari 2015

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma