Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit jury excellente scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs

Geldend van 24-01-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 januari 2015, nr. 4484468, houdende instelling van de jury excellente scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs (Instellingsbesluit jury excellente scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. jury: jury excellente scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 2;

 • c. inspectie: Inspectie van het onderwijs;

 • d. inspecteur-generaal: inspecteur-generaal van het onderwijs.

Artikel 2. Instelling en taak

 • 1 Er is een jury excellente scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs.

 • 2 De jury ressorteert onder de inspectie.

 • 3 De jury heeft tot taak:

  • a. Het bepalen van de criteria voor de beoordeling van excellente scholen en het (beperkt) afbakenen van excellentiegebieden waarop een school kan excelleren.

  • b. Het doen van een oproep aan alle scholen om zichzelf aan te melden bij de jury. De oproep hiertoe en de wijze waarop scholen zich kunnen aanmelden worden nader uitgewerkt door de jury.

  • c. De jury adviseert jaarlijks de inspecteur-generaal over welk beperkt aantal scholen in het primair onderwijs het predicaat ‘excellent’ verdient.

  • d. De jury adviseert jaarlijks de inspecteur-generaal over welk beperkt aantal schoolsoorten in het voortgezet onderwijs het predicaat ‘excellent’ verdient.

  • e. De jury adviseert jaarlijks de inspecteur-generaal over welk beperkt aantal scholen in het speciaal onderwijs het predicaat ‘excellent’ verdient.

Artikel 3. Instellingsduur

 • 1 De jury wordt ingesteld met ingang van 27 januari 2015.

 • 2 Per 1 januari 2021 zal het bestaan van de commissie worden geëvalueerd.

Artikel 4. Informatieplicht

De jury verstrekt aan zowel de minister als de inspecteur-generaal desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 5. Leden

 • 1 De jury bestaat uit tenminste drie leden, waaronder in ieder geval een voorzitter.

 • 2 De jury wordt bijgestaan door een secretaris, ambtenaar bij de inspectie. De secretaris is geen lid van de jury.

 • 3 De benoeming geschiedt voor maximaal drie jaar. Herbenoeming is mogelijk.

 • 4 De leden worden benoemd en ontslagen door de inspecteur-generaal.

Artikel 6. Werkwijze

 • 1 De jury stelt in overleg met de inspecteur-generaal haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De inspectie voorziet in de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de jury.

Artikel 7. Vergoeding

 • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de jury bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de jury is toegekend.

 • 4 De voorzitter en andere leden van de jury ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland. Deze vergoeding wordt door de secretaris van de commissie afgehandeld.

 • 5 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 8. Kosten van de jury

 • 1 De kosten van de jury komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek,

  • b. de kosten voor publicatie van rapportages.

Artikel 9. Verantwoording

De jury biedt de inspecteur-generaal jaarlijks een verslag aan waarin verslag wordt gedaan over de activiteiten van het voorafgaande jaar.

Artikel 10. Openbaarmaking

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de jury worden vervaardigd, worden niet door de jury openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de inspecteur-generaal uitgebracht.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

De leden van de jury werken mee aan het tot stand komen van een overeenkomst indien dit naar het oordeel van de inspecteur-generaal noodzakelijk is om te komen tot het kosteloos overdragen aan de inspecteur-generaal van rechten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Artikel 12. Archiefbescheiden

De jury draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de inspectie.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

Artikel 14. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit jury excellente scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker