Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige zorg

Geldend van 01-02-2015 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 8 december 2014, 699321-130782-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de bekostiging van de langdurige zorg

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 3 november 2014 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2014/15, 33 891, nr. 173)

Besluit:

Artikel 1. werkingssfeer

Deze aanwijzing is van toepassing op zorg als omschreven krachtens of bij de Wet langdurige zorg.

Artikel 2. prestaties en tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt prestatiebeschrijvingen en vaste tarieven vast.

Artikel 3. vereffeningbedrag

Daarnaast past de Nederlandse zorgautoriteit ambtshalve een vereffeningbedrag toe als bedoeld in artikel 56b van de Wet marktordening gezondheidszorg.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn