Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken 2015[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017.]

Geldend van 30-04-2015 t/m 25-10-2017

Besluit van de directeur van de Dienst Landelijk Gebied van 5 januari 2015, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Dienst Landelijk Gebied (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken 2015)

De directeur van de Dienst Landelijk Gebied,

Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 16-11-2017]

Artikel 1 [Vervallen per 16-11-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

§ 2. Taakverdeling [Vervallen per 16-11-2017]

Artikel 2 [Vervallen per 16-11-2017]

  • 1 Aan de Chief Financial Officer Dienst Landelijk Gebied wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen op zijn werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 50.000 per verplichting niet te boven gaat.

  • 2 Aan de Chief Financial Officer Dienst Landelijk Gebied wordt tevens voor de onder hem ressorterende medewerkers, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

    • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

    • b. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

    • c. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen de Europese Unie.

Artikel 3 [Vervallen per 16-11-2017]

Aan de projectmanager Van-Werk-Naar-Werk Dienst Landelijk Gebied wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor de P&O-aangelegenheden van de onder hem ressorterende medewerkers, met uitzondering van de P&O-aangelegenheden waarvoor mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan de secretaris-generaal, de directeur Bedrijfsvoering of de P&O-aangelegenheden waarvoor de secretaris-generaal aan de hoofddirecteur Interne Organisatie en Uitvoering ondermandaat heeft verleend.

Artikel 4 [Vervallen per 30-04-2015]

Artikel 5 [Vervallen per 30-04-2015]

Artikel 6 [Vervallen per 30-04-2015]

Artikel 7 [Vervallen per 30-04-2015]

§ 3. Vervanging [Vervallen per 16-11-2017]

Artikel 8 [Vervallen per 30-04-2015]

§ 4. Slotbepalingen [Vervallen per 16-11-2017]

Artikel 9 [Vervallen per 16-11-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 10 [Vervallen per 16-11-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Utrecht, 5 januari 2015

P.A. Spijkerman

waarnemend directeur van de Dienst Landelijk Gebied