Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Wet van 10 december 2014, inhoudende herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is in een aantal wetten op het terrein van infrastructuur en milieu technische verbeteringen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Binnenvaartwet.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 8.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Drinkwaterwet.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Kadasterwet.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Loodsenwet.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Onteigeningswet.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Organisatiewet Kadaster.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Scheepvaartverkeerswet.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Spoedwet wegverbreding.]

Artikel XIIa

[Red: Wijzigt de Spoorwegwet.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Tracéwet.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Waterschapswet.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Waterwet.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels.]

Artikel XVIIIa

[Red: Wijzigt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Wet beheer rijkswaterstaatswerken.]

Artikel XX

[Red: Wijzigt de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot.]

Artikel XXI

[Red: Wijzigt de Wet geluidhinder.]

Artikel XXII

[Red: Wijzigt de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.]

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt de Wet lokaal spoor.]

Artikel XXIV

[Red: Wijzigt de Wet luchtvaart.]

Artikel XXIVa

[Red: Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel XXV

[Red: Wijzigt de Wet overleg verkeer en waterstaat.]

Artikel XXVa

[Red: Wijzigt de Wet personenvervoer 2000.]

Artikel XXVI

[Red: Wijzigt de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993.]

Artikel XXVII

[Red: Wijzigt de Wet ruimtelijke ordening.]

Artikel XXVIII

[Red: Wijzigt de Wet wegvervoer goederen.]

Artikel XXVIIIa

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (invoering kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen).]

Artikel XXIX [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XXX

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (uitbreiding reikwijdte recidiveregeling ernstige verkeersdelicten).]

Artikel XXXI

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (rijbewijsplicht T-rijbewijs) (Kst. 33781).]

Artikel XXXII

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (rijbewijsplicht T-rijbewijs) (Kst. 33781).]

Artikel XXXIII

Krachtens de wet gegeven bepalingen die verwijzen naar de Wet overleg verkeer en waterstaat, gelden als verwijzingen naar de Wet overleg infrastructuur en milieu.

Artikel XXXIV

  • 2 Artikel XXXI werkt terug tot en met het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 28 oktober 2013 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs), nadat het tot wet is verheven, in werking is getreden.

Artikel XXXV

Deze wet wordt aangehaald als: Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 10 december 2014

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de eenendertigste december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten