Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2015

Geldend van 10-09-2016 t/m heden

Besluit van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, van 18 december 2014, nr. IENM/ILT-2014/70070, houdende inrichting van de organisatie en verlening van mandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport 2015 (Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2015)

Paragraaf 1. Algemene bepalingen organisatie Inspectie Leefomgeving en Transport

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Hoofdstructuur Inspectie Leefomgeving en Transport

 • 1 De Inspectie Leefomgeving en Transport, zoals weergegeven in de bij dit besluit behorende bijlage, bestaat uit:

  • a. de inspecteur-generaal;

  • b. domeinen onderverdeeld in afdelingen;

  • c. directies onderverdeeld in afdelingen;

  • d. teams, voor zover de omvang van een afdeling daartoe aanleiding geeft, en

  • e. het team Interne Audit, rechtstreeks ressorterend onder de directeur Bedrijfsvoering.

 • 2 De directies en domeinen staan elk onder leiding van een directeur.

 • 3 De afdelingen staan elk onder leiding van een afdelingshoofd.

 • 4 De teams, bedoeld in het eerste lid, onder d, staan elk onder leiding van een teamleider.

 • 5 De inspecteur-generaal en de directeuren vormen het directieteam van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 • 6 De directeur en de afdelingshoofden van een directie of domein vormen het managementteam van die directie of dat domein.

Artikel 3. Plaatsvervanging

 • 1 Bij afwezigheid of verhindering van de inspecteur-generaal is de directeur ILT/Handhavingsbeleid bevoegd om als diens plaatsvervanger op te treden.

 • 2 Bij afwezigheid of verhindering van een directeur zijn de overige directeuren en de afdelingshoofden binnen een domein of directie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 3 Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd zijn de overige afdelingshoofden binnen een domein of directie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 4 Bij afwezigheid of verhindering van een teamleider is het afdelingshoofd van de desbetreffende afdeling bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 5 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de inspecteur-generaal en de functionaris die bij afwezigheid of verhindering wordt vervangen.

Paragraaf 2. Mandaat

Artikel 4. Mandaat van aan de inspecteur-generaal gemandateerde bevoegdheden

 • 1 Aan de directeuren, afdelingshoofden, teamleiders en de coördinerend specialistisch inspecteur, tevens Hoofd Team Criminele Inlichtingen worden de aan de inspecteur-generaal gemandateerde bevoegdheden, die behoren bij de uitoefening van hun taken, in mandaat verleend.

 • 2 Aan de volgende functionarissen worden de aan de inspecteur-generaal gemandateerde bevoegdheden, die behoren bij de uitoefening van hun taken, eveneens in mandaat verleend:

  • a. de inspecteurs ILT;

  • b. de daartoe door de inspecteur-generaal aangewezen functionarissen van de afdeling Juridische Zaken;

  • c. de adviseur/specialistisch medewerker belast met de inschrijving van luchtvaartuigen in het burger luchtvaartuigregister, tevens Head Aircraft Registry; en

  • d. de senior adviseur/specialist, tevens Hoofd van de National Supervisory Authority – The Netherlands.

Artikel 5. Mandaat van aan de inspecteur-generaal geattribueerde bevoegdheden

 • 1 Aan de volgende functionarissen worden de aan de inspecteur-generaal bij of krachtens de Wet luchtvaart geattribueerde bevoegdheden, die behoren bij hun taken, in mandaat verleend:

  • a. de directeur en afdelingshoofden van het domein ILT/Luchtvaart;

  • b. de inspecteurs ILT van het domein ILT/Luchtvaart;

  • c. de daartoe door de inspecteur-generaal aangewezen functionarissen van de afdeling Juridische Zaken.

 • 2 De aan de inspecteur-generaal op grond van artikel 4.2 van het Besluit OM-afdoening toegekende strafbeschikkingsbevoegdheid wordt in mandaat verleend aan:

  • a. het hoofd van de afdeling Vergunningen, Binnenvaart en Bestuurlijke Boete;

  • b. de inspecteur ILT belast met de coördinatie van de buitengewoon opsporingsambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport;

  • c. de inspecteur ILT belast met de coördinatie van de algemeen opsporingsambtenaren van de ILT/Inlichtingen- en Opsporingsdienst.

Artikel 6. Mandaat personele aangelegenheden

In afwijking van de artikelen 4 en 5 wordt mandaat van personele aangelegenheden slechts verleend aan de directeuren, afdelingshoofden, teamleiders en de coördinerend specialistisch inspecteur, tevens Hoofd Team Criminele Inlichtingen.

Artikel 7. Volmacht en machtiging

Voor toepassing van dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van:

 • a. volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen; en

 • b. machtiging om in naam van een bewindspersoon of, in geval van toepassing van artikel 5, in naam van de inspecteur-generaal handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke handeling zijn.

Artikel 8. Volmacht financiële verplichtingen

 • 1 Volmacht tot het aangaan van financiële verplichtingen wordt verleend aan de directeuren.

 • 2 Volmacht tot het aangaan van financiële verplichtingen met een waarde van ten hoogste € 15.000 excl. BTW wordt verleend aan de afdelingshoofden.

 • 3 De in dit artikel bedoelde functionarissen maken van de aan hen verleende volmacht slechts gebruik voor zover het aangelegenheden betreft die tot hun werkterrein behoren.

Artikel 9. Wijze van ondertekening

 • 1 Het in een document vastleggen van een besluit, een privaatrechtelijke rechtshandeling of een andere handeling, geschiedt op briefpapier van het ministerie met het hoofd:

  INSPECTIE LEEFOMGEVING EN TRANSPORT

  MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU.

 • 2 In geval van mandaat op grond van artikel 4 luidt de ondertekening als volgt:

  DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

  namens deze,

  gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde functionaris.

 • 3 In geval van mandaat op grond van artikel 5 luidt de ondertekening als volgt:

  DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,

  namens deze,

  gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde functionaris.

 • 4 In geval van volmacht luidt de ondertekening als volgt:

  NAMENS DE STAAT DER NEDERLANDEN

  DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

  namens deze,

  gevolgd door de aanduiding van de gevolmachtigde functionaris.

 • 5 In geval van mandaat of volmacht voor een aangelegenheid die behoort tot de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris, wordt de in het tweede, derde en vierde lid voorgeschreven vermelding van de minister vervangen door:

  DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

 • 6 In geval van plaatsvervanging overeenkomstig dit besluit bevat de ondertekening zowel een aanduiding van de plaatsvervanger als de functionaris die bij afwezigheid of verhindering wordt vervangen.

Paragraaf 3. Slotbepalingen

Artikel 10. Intrekking

Het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2015.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,

J. Thunnissen

Bijlage , bedoeld in artikel 2, eerste lid

Algemene leiding

 • inspecteur-generaal

Domeinen met daaronder ressorterende afdelingen zijn:

 • 1. ILT/Afval, Industrie en Bedrijven:

  • afdeling Analyse en Ontwikkeling;

  • afdeling Handhaving Risicovolle Bedrijven;

  • afdeling Handhaving Industrie en Ruimte;

  • afdeling Handhaving Afval;

  • afdeling Vergunningen Afval, Industrie en Bedrijven;

  • ILT/Inlichtingen- en Opsporingsdienst onderverdeeld in:

   • Team Opsporing;

   • Team Informatie en Expertise.

 • 2. ILT/Rail- en Wegvervoer:

  • afdeling Analyse en Ontwikkeling;

  • afdeling Handhaving Rail;

  • afdeling Handhaving Gevaarlijke Stoffen;

  • afdeling Handhaving Personenvervoer Weg;

  • afdeling Handhaving Goederenvervoer Weg;

  • afdeling Handhaving Goederenvervoer Algemeen;

  • afdeling Vergunningen.

 • 3. ILT/Scheepvaart:

  • afdeling Analyse en Ontwikkeling en Ongevallenonderzoek;

  • afdeling Handhaving Gevaarlijke Stoffen en Erkende Instellingen;

  • afdeling Handhaving Binnenvaart;

  • afdeling Handhaving Zeevaart;

  • afdeling Vergunningen Binnenvaart en Bestuurlijke Boete;

  • afdeling Vergunningen Zeevaart.

 • 4. ILT/Luchtvaart:

  • afdeling Analyse en Ontwikkeling;

  • afdeling Handhaving Specifiek;

  • afdeling Handhaving Service-providers;

  • afdeling Handhaving Luchtvaartbedrijven;

  • afdeling Vergunningen.

 • 5. ILT/Water, Producten en Stoffen:

  • afdeling Handhaving Risicovolle Stoffen;

  • afdeling Handhaving Producten;

  • afdeling Handhaving Explosiegevaarlijke Stoffen;

  • afdeling Handhaving Drinkwater en Legionella;

  • afdeling Handhaving Water en Bodem;

  • afdeling Vergunningen, Analyse en Ontwikkeling.

 • 6. ILT/Autoriteit woningcorporaties:

  • afdeling Vergunningen, Analyse en Ontwikkeling;

  • afdeling Toezicht Woningcorporaties-I;

  • afdeling Toezicht Woningcorporaties-II.

Directies met daaronder ressorterende afdelingen zijn:

 • 1. ILT/Bedrijfsvoering:

  • afdeling Planning en Control;

  • afdeling Personeel en Organisatie;

  • afdeling Informatievoorziening;

  • afdeling Documentmanagement;

  • afdeling Interne Dienstverlening.

Rechtstreeks ressorterend onder de directeur Bedrijfsvoering

 • team Interne Audit

 • 2. ILT/Handhavingsbeleid:

  • afdeling Beleidsadvies;

  • afdeling Communicatie;

  • afdeling Procesontwerp en Vernieuwing;

  • afdeling Meld- en Informatiecentrum;

  • afdeling Juridische Zaken.