Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling beoordelingsnormen en de bijbehorende scores centrale eindtoets PO

Geldend van 06-07-2017 t/m heden

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 8 december 2014, nummer CvTE-14.02423, houdende vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets primair onderwijs (Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets PO)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, zesde lid, onderdeel e, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

Artikel 1. begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • ‘centrale eindtoets’: de centrale eindtoets, bedoeld in artikel 9b, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs of artikel 18b, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra;

 • ’voorzitter’: de voorzitter van het College voor Toetsen en Examens;

 • ’vaststellingscommissie’: een vaststellingscommissie van het College voor Toetsen en Examens;

 • ’opgave’: een vraag of opdracht in de centrale eindtoets inclusief bijbehorend materiaal (figuur, illustratie of anderszins) dat een onderdeel van de vraagstelling vormt;

 • ’antwoordsleutel’: het correcte antwoord op een opgave.

Artikel 2. beoordelingsnormen

De vaststellingscommissie van het desbetreffende domein van de centrale eindtoets stelt bij het vaststellen naast de toetsopgave de beoordelingsnorm vast, zijnde het correcte antwoord; bij een meerkeuzevraag de antwoordsleutel.

Artikel 3. scores

Toekenning van scorepunten vindt plaats middels geautomatiseerde verwerking van het gemaakte digitale werk door de toekenning van score 1 bij een correct antwoord en de toekenning van score 0 bij een fout antwoord.

Artikel 4. neutraliseren opgave

De voorzitter van het College voor Toetsen en Examens, kan, de voorzitter van de betreffende vaststellingscommissie gehoord, beslissen dat één of meer opgaven worden geneutraliseerd.

Artikel 5. omzetting score naar standaardscore

De omzetting van score naar standaardscore geschiedt op de in de bijlage bij deze regeling vastgestelde wijze.

Artikel 6. bekendmaking

De regeling zal met de bijlage en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 7. inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 8. citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beoordelingsnormen en de bijbehorende scores centrale eindtoets PO.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage

behorende bij artikel I A van de Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 26 juni 2017, nummer CvTE-17.01273, houdende wijziging van de Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets PO.

De omzetting van score naar standaardscore Centrale Eindtoets

Het resultaat (score) op de Centrale Eindtoets is de zogenaamde standaardscore. In deze bijlage wordt kort uiteengezet hoe deze standaardscore tot stand komt.

Na afloop van de Centrale Eindtoets wordt voor iedere leerling een leerlingrapport opgemaakt met daarin de standaardscore en het advies voor het brugklastype. Wanneer een leerling minder dan de helft van het aantal opgaven per domein gemaakt heeft, is er geen standaardscore mogelijk.

De standaardscore wordt berekend op basis van het totaal aantal goede antwoorden op de verplichte domeinen taal en rekenen. Door het werken met standaardscores is het CvTE in staat de resultaten van jaar tot jaar te vergelijken, ondanks (geringe) verschillen in moeilijkheid tussen de diverse jaargangen van de Centrale Eindtoets. Het domein wereldoriëntatie is facultatief in de Centrale Eindtoets en telt niet mee in de berekening van de standaardscore. De standaardscore is een getal op een schaal van 501 tot en met 550.

De twee verplichte domeinen hebben samen 200 opgaven. Het is de score op die 200 opgaven (die waarden kan aannemen van 0 tot 200) die de basis vormt voor de berekening van de standaardscore. Iedere goed beantwoorde opgave levert een score van 1 op.

De score op de 200 opgaven wordt aangeduid als ‘ruwe score’.

De omzetting van ruwe score in standaardscore gebeurt in de volgende drie stappen:

 • 1. Bereken de ‘niet-afgeronde’ standaardscore, verder symbolisch voorgesteld als StSc* met de volgende formule: StSc* = A × ruwe score + B

  waarin A en B getallen zijn die door de equivaleringsprocedure worden bepaald. Deze getallen worden na afloop van de toetsafname door het CvTE vastgesteld.

 • 2. De niet-afgeronde standaardscores worden afgerond tot het dichtstbij gelegen gehele getal. Dit is de standaardscore, met uitzondering van de volgende twee gevallen.

 • 3. Indien het afgerond getal uit de vorige stap

  • a. groter is dan 550, wordt de standaardscore 550;

  • b. kleiner is dan 501, wordt de standaardscore 501.

In de tabel is per brugklastype aangegeven wat het standaardscore-interval is dat noch op onderschatting noch op overschatting van de mogelijkheden van leerlingen lijkt te wijzen. Uit de tabel kunt u opmaken dat een leerling met de standaardscore 530 het best het brugklastype ‘gemengde/theoretische leerweg’ kan kiezen.

501–518

Praktijkonderwijs en vmbo basisberoepsgerichte leerweg

519–525

vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

526–528

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

529–532

vmbo gemengde / theoretische leerweg

533–536

vmbo gemengde / theoretische leerweg en havo

537–539

havo

540–544

havo / vwo

545–550

vwo

Tabel, Per brugklastype het interval dat het uitgangspunt is voor de interpretatie van de standaardscore in het leerlingrapport Centrale Eindtoets.

De score op de Centrale Eindtoets geldt als een objectief tweede gegeven. Heroverweging van het schooladvies is verplicht wanneer het toetsadvies hoger uitvalt dan het schooladvies. In dat geval kan de school besluiten het schooladvies aan te passen (een hoger schooladvies te geven). Anderzijds kan de school ook (beargumenteerd) besluiten dat het schooladvies niet aangepast wordt. Wanneer het advies op basis van de toetsscore lager is dan het schooladvies, mag het schooladvies niet aangepast worden door de school.