Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling beoordelingsnormen en de bijbehorende scores centrale eindtoets PO

Geldend van 19-10-2016 t/m heden

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 8 december 2014, nummer CvTE-14.02423, houdende vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets primair onderwijs (Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets PO)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, zesde lid, onderdeel e, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

Artikel 1. begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • ‘centrale eindtoets’: de centrale eindtoets, bedoeld in artikel 9b, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs of artikel 18b, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra;

 • ’voorzitter’: de voorzitter van het College voor Toetsen en Examens;

 • ’vaststellingscommissie’: een vaststellingscommissie van het College voor Toetsen en Examens;

 • ’opgave’: een vraag of opdracht in de centrale eindtoets inclusief bijbehorend materiaal (figuur, illustratie of anderszins) dat een onderdeel van de vraagstelling vormt;

 • ’antwoordsleutel’: het correcte antwoord op een opgave.

Artikel 2. beoordelingsnormen

De vaststellingscommissie van het desbetreffende domein van de centrale eindtoets stelt bij het vaststellen naast de toetsopgave de beoordelingsnorm vast, zijnde het correcte antwoord; bij een meerkeuzevraag de antwoordsleutel.

Artikel 3. scores

Toekenning van scorepunten vindt plaats middels geautomatiseerde verwerking van het gemaakte digitale werk door de toekenning van score 1 bij een correct antwoord en de toekenning van score 0 bij een fout antwoord.

Artikel 4. neutraliseren opgave

De voorzitter van het College voor Toetsen en Examens, kan, de voorzitter van de betreffende vaststellingscommissie gehoord, beslissen dat één of meer opgaven worden geneutraliseerd.

Artikel 5. omzetting score naar standaardscore

De omzetting van score naar standaardscore geschiedt op de in de bijlage bij deze regeling vastgestelde wijze.

Artikel 6. bekendmaking

De regeling zal met de bijlage en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 7. inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 8. citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beoordelingsnormen en de bijbehorende scores centrale eindtoets PO.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage

De omzetting van score naar standaardscore centrale eindtoets

Het resultaat (score) op de centrale eindtoets is de zogenaamde standaardscore. In deze bijlage wordt kort uiteengezet hoe deze standaardscore tot stand komt.

Na afloop van de centrale eindtoets wordt voor iedere leerling een leerlingrapport opgemaakt met daarin de standaardscore en het advies voor het brugklastype. Wanneer een leerling minder dan de helft van het aantal opgaven per domein gemaakt heeft, is er geen standaardscore mogelijk.

De standaardscore wordt berekend op basis van het totaal aantal goede antwoorden op de verplichte domeinen taal en rekenen. Door het werken met standaardscores is het CvTE in staat de resultaten van jaar tot jaar te vergelijken, ondanks (geringe) verschillen in moeilijkheid tussen de diverse jaargangen van de centrale eindtoets. Het domein wereldoriëntatie is facultatief in de centrale eindtoets en telt niet mee in de berekening van de standaardscore. De standaardscore is een getal op een schaal van 501 tot en met 550.

De twee verplichte domeinen hebben samen 220 opgaven. Het is de score op die 220 opgaven (die waarden kan aannemen van 0 tot 220) die de basis vormt voor de berekening van de standaardscore. Iedere goed beantwoorde opgave levert een score van 1 op.

De score op de 220 opgaven wordt aangeduid als ‘ruwe score’.

De omzetting van ruwe score in standaardscore gebeurt in de volgende drie stappen:

 • 1. Bereken de ‘niet-afgeronde’ standaardscore, verder symbolisch voorgesteld als StSc* met de volgende formule: StSc* = A × ruwe score + B

  waarin A en B getallen zijn die door de equivaleringsprocedure worden bepaald (zie tabel a). Deze getallen worden na afloop van de toetsafname vastgesteld. Voor de centrale eindtoets 2017 zal de omzetting van ruwe score in standaardscore in de periode van 24 april tot en met 28 april 2017 plaatsvinden.

 • 2. De niet-afgeronde standaardscores worden afgerond tot het dichtstbij gelegen gehele getal. Dit is de standaardscore, met uitzondering van de volgende twee gevallen.

 • 3. Indien het afgerond getal uit de vorige stap

  • a. groter is dan 550, wordt de standaardscore 550;

  • b. kleiner is dan 501, wordt de standaardscore 501.

Tabel a. Omzetting van ruwe score naar standaardscore

jaar

A

B

2007

0,355055

482,818084

2008

0,366692

481,303246

2009

0,367416

481,115504

2010

0,358848

481,948008

2011

0,357793

482,782407

2012

0,353310

484,384036

2013

0,356297

484,908395

2014

0,376355

481,437109

2015

0,333763

482,326062

2016

0,317719

486,846760

De getallen A en B verschillen van jaar tot jaar en zijn de uitkomst van een equivaleringsprocedure.

In tabel b is per brugklastype aangegeven wat het standaardscore-interval is dat noch op onderschatting noch op overschatting van de mogelijkheden van leerlingen lijkt te wijzen. Uit tabel b kunt u opmaken dat een leerling met de standaardscore 530 het best het brugklastype ‘gemengde/theoretische leerweg’ kan kiezen.

Tabel b. Per brugklastype het interval dat het uitgangspunt is voor de interpretatie van de standaardscore in het leerlingrapport centrale eindtoets
501 – 518

vmbo basisberoepsgerichte leerweg

519 – 525

vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

526 – 528

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

529 – 532

vmbo gemengde / theoretische leerweg

533 – 536

vmbo gemengde / theoretische leerweg en havo

537 – 539

havo

540 – 544

havo / vwo

545 – 550

vwo

De score op de centrale eindtoets geldt als een objectief tweede gegeven. Heroverweging van het schooladvies is verplicht wanneer het advies op basis van de toets hoger uitvalt dan het schooladvies. In dat geval kan de school besluiten het schooladvies aan te passen (een hoger schooladvies te geven). Anderzijds kan de school ook (beargumenteerd) besluiten dat het schooladvies niet aangepast wordt. Wanneer het advies op basis van de toetsscore lager is dan het schooladvies, mag het schooladvies niet aangepast worden door de school.