Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vergoedingen Raad voor volksgezondheid en samenleving

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 2014, houdende de vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Raad voor volksgezondheid en samenleving (Regeling vergoedingen Raad voor volksgezondheid en samenleving)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

De voorzitter van de Raad voor volksgezondheid en samenleving ontvangt een vaste vergoeding per maand die wordt vastgesteld volgens het maximale salarisnummer behorend bij schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, met een arbeidsduurfactor van 30/36 per week.

Artikel 2

De andere leden van de Raad voor volksgezondheid en samenleving ontvangen een vaste vergoeding per maand die wordt vastgesteld volgens het maximale salarisnummer behorend bij schaal 18 van bijlage B van Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, met een arbeidsduurfactor van 7,2/36 per week.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2014, treedt zij in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen Raad voor volksgezondheid en samenleving.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers