Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit bestrijding schadelijke organismen, enz. (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Besluit van 17 december 2014, houdende wijziging van diverse besluiten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen en de overname van taken

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit bestrijding schadelijke organismen.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit diergeneeskundigen.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Besluit diergeneesmiddelen.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Besluit dierlijke producten.]

Artikel V

[Red: Wijzigt het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt het Besluit houders van dieren.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Aanvaarding functie door leden SER, enz.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt het Besluit samenstelling en werkwijze commissie beheer landbouwgronden.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt het Besluit verdachte dieren.]

Artikel X

[Red: Wijzigt het Besluit verhandeling teeltmateriaal.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt het Reglement zee- en kustvisserij 1977.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt het Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.]

Artikel XV

Archiefbescheiden van de bedrijfslichamen betreffende zaken die op grond van dit besluit worden behartigd door Onze Minister van Economische Zaken, worden overgedragen aan Onze Minister van Economische Zaken, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Artikel XVI

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 17 december 2014

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Uitgegeven de vierentwintigste december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten