Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Belastingplan 2015

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Wet van 17 december 2014 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor het jaar 2015 en volgende wenselijk is een aantal fiscale maatregelen te treffen die voortvloeien uit het regeerakkoord, de Begrotingsafspraken 2014 en de koopkrachtbesluitvorming en dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2015 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen die niet later dan 1 januari 2015 in werking moeten treden;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel V

[Vervallen]

Artikel VI

Onze Minister van Financiën zendt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van artikel IV, onderdeel K, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van artikel 31a, tweede lid, onderdeel g, zevende lid en achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel IXa

[Red: Wijzigt de Wet op de kansspelbelasting.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel Xa

[Red: Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]

Artikel XI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel XX

[Red: Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel XXI

[Red: Wijzigt de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.]

Artikel XXII

[Red: Wijzigt de Pensioenwet.]

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt de Wet verplichte beroepspensioenregeling.]

Artikel XXIV

[Red: Wijzigt de Verzamelwet pensioenen 2014.]

Artikel XXIVa

[Red: Wijzigt de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen.]

Artikel XXIVb

[Red: Wijzigt de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen.]

Artikel XXV

[Red: Wijzigt de Wet op het kindgebonden budget.]

Artikel XXVI

[Red: Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]

Artikel XXVII

[Red: Wijzigt de Mijnbouwwet.]

Artikel XXVIII

[Red: Wijzigt de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XXIX

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2010.]

Artikel XXX

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2011.]

Artikel XXXa

[Red: Wijzigt de Wet uitwerking autobrief.]

Artikel XXXI

[Red: Wijzigt de Fiscale verzamelwet 2013.]

Artikel XXXII

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2014.]

Artikel XXXIII

[Red: Wijzigt de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.]

Artikel XXXIVa

Voor zover een renteperiode waarover ingevolge de artikelen 30h en 30ha van de Algemene wet inzake rijksbelastingen met betrekking tot een naheffingsaanslag ter zake van dividendbelasting belastingrente in rekening wordt gebracht, onderscheidenlijk met betrekking tot een teruggaafbeschikking ter zake van dividendbelasting belastingrente wordt vergoed, is gelegen vóór 1 januari 2013, is in afwijking van artikel 30hb, eerste lid, van die wet de regeling inzake het rentepercentage van de heffingsrente van artikel 30f, vijfde lid, van die wet, zoals dat luidde op 31 december 2012, van toepassing.

Artikel XXXV

Met betrekking tot beschikkingen als bedoeld in artikel 28c, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 met een dagtekening vóór 1 januari 2015 eindigt de termijn, bedoeld in het derde lid van dat artikel, in afwijking van genoemd derde lid, zes weken na de datum van inwerkingtreding van deze wet.

Artikel XXXVI

Ingeval de samenloop van wetten die in 2014 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in een of meer belastingwetten, niet of niet juist is geregeld, of indien als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelen, artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de desbetreffende wetten, kunnen die wetten op dit punt bij ministeriële regeling worden gewijzigd.

Artikel XXXVII

  • 3 In afwijking van het eerste lid treedt artikel XI in werking op het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 8 februari 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) (Kamerstukken 33 168) tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt.

Artikel XXXVIII

Deze wet wordt aangehaald als: Belastingplan 2015.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 17 december 2014

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

De Staatssecretaris van Financiën,

E.D. Wiebes

Uitgegeven de negenentwintigste december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten