Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit DGJS Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015[Regeling vervallen per 17-07-2015.]

Geldend van 01-01-2015 t/m 16-07-2015

Besluit van de directeur-generaal Jeugd en Sanctietoepassing van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 11 december 2014, nr. 595747, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur-generaal ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit DGJS Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015)

De directeur-generaal Jeugd en Sanctietoepassing van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3 van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 en artikel 22, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 17-07-2015]

 • 1 Van het ingevolge artikel 1 van de Mandaatregeling hoofden clusters Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 aan de directeur-generaal Jeugd en Sanctietoepassing verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun directie, dienst, bureau, unit of programma betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de directeur Sanctie- en Preventiebeleid;

  • b. de directeur Justitieel Jeugdbeleid;

  • c. de directeur Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken;

  • d. de algemeen directeur van de baten-lastendienst Dienst JUSTIS;

  • e. de hoofddirecteur van de baten-lastendienst Dienst Justitiële Inrichtingen;

  • f. de algemeen directeur van de baten-lastendienst Centraal Justitieel Incassobureau;

  • g. de algemeen directeur van de raad voor de kinderbescherming;

  • h. het hoofd van het bureau van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie;

  • i. het hoofd van de Ketenunit i.o.

  • j. de programmamanager voor zover rechtstreeks ressorterend onder de directeur-generaal.

Artikel 2 [Vervallen per 17-07-2015]

Als bevoegd gezag als bedoeld in het Algemeen Rijksambtenarenreglement, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij deze regeling, voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 3 [Vervallen per 17-07-2015]

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij deze regeling voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4 [Vervallen per 17-07-2015]

Aan de directeur-generaal blijft voorbehouden:

 • a. de bevoegdheid om beslissingen te nemen inzake aanstelling, bevordering en ontslag van alsmede treffen van disciplinaire maatregelen jegens ambtenaren op managementfuncties van schaal 14 en hoger direct onder het niveau van het hoofd van de directie of dienst;

 • b. voor zover het de verlening van ondermandaat aan de in artikel 1, eerste lid, onder a tot en met c en h tot en met j genoemde ambtenaren betreft, de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies;

 • c. voor zover het de verlening van ondermandaat aan de in artikel 1, eerste lid, onder j, genoemde ambtenaar betreft, de bevoegdheid tot het verlenen en vaststellen van structurele subsidies;

 • d. voor zover het de verlening van ondermandaat aan de in artikel 1, eerste lid, onder g, genoemde ambtenaar betreft, beslissingen op verzoeken van cliënten van de raad voor de kinderbescherming om een schadevergoeding van een bedrag hoger dan € 50.000.

Artikel 5 [Vervallen per 17-07-2015]

 • 2 De in artikel 1, eerste lid, onder g, genoemde ambtenaar kan geen ondermandaat verlenen tot het beslissen op verzoeken van cliënten van de raad voor de kinderbescherming om schadevergoeding, indien deze verzoeken het bedrag van € 2.500 te boven gaan.

Artikel 6 [Vervallen per 17-07-2015]

De in artikel 1, eerste lid, onder d tot en met g, genoemde ambtenaren worden aangewezen om de bevoegdheid tot het nemen van besluiten inzake financieel beheer en het nemen van rechtspositionele besluiten verder dan één hiërarchisch niveau door te geven.

Artikel 7 [Vervallen per 17-07-2015]

De Mandaatregeling DGJS Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 8 [Vervallen per 17-07-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 9 [Vervallen per 17-07-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit DGJS Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst. Bijlage 1 en 2 bij dit besluit liggen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie ter inzage.

De directeur-generaal Jeugd en Sanctietoepassing van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

M.C.A. Blom

Bijlage 1 [Vervallen per 17-07-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.]

Bijlage 2 [Vervallen per 17-07-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.]