Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verzamelwet SZW 2015

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Wet van 26 november 2014 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enkele wijzigingen in de wetgeving op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van het Ministerie van Financiën en van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Algemene Kinderbijslagwet

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel II. Algemene nabestaandenwet

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel III. Algemene Ouderdomswet

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel IV. Algemene wet bestuursrecht

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel IVa. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel V. Arbeidsomstandighedenwet

[Red: Wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet.]

Artikel VI. Burgerlijk Wetboek

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]

Artikel VIa. Burgerlijk Wetboek BES

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek BES Boek 7a.]

Artikel VIb. Cessantiawet BES

[Red: Wijzigt de Cessantiawet BES.]

Artikel VIc. Faillissementswet

[Red: Wijzigt de Faillissementswet.]

Artikel VII. Gemeentewet

[Red: Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel VIIa. Invoeringswet Participatiewet

[Red: Wijzigt de Invoeringswet Participatiewet.]

Artikel VIII. Kaderwet SZW-subsidies

[Red: Wijzigt de Kaderwet SZW-subsidies.]

Artikel IX. Participatiewet

[Red: Wijzigt de Participatiewet.]

Artikel IXa. Pensioenwet

[Red: Wijzigt de Pensioenwet.]

Artikel IXb. Pensioenwet BES

[Red: Wijzigt de Pensioenwet BES.]

Artikel X. Toeslagenwet

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel Xa. Verzamelwet SZW 2013

[Red: Wijzigt de Verzamelwet SZW 2013.]

Artikel XI. Werkloosheidswet

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel XII. Wet algemene ouderdomsverzekering BES

[Red: Wijzigt de Wet algemene ouderdomsverzekering BES.]

Artikel XIII. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

[Red: Wijzigt de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.]

Artikel XIV. Wet arbeid en zorg

[Red: Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]

Artikel XV. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel XVI. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel XVII. Wet financiering sociale verzekeringen

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel XVIII. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel XIX. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel XX. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

[Red: Wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.]

Artikel XXa. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten

[Red: Wijzigt de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten.]

Artikel XXI. Wet melding collectief ontslag

[Red: Wijzigt de Wet melding collectief ontslag.]

Artikel XXII. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

[Red: Wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.]

Artikel XXIII. Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

[Red: Wijzigt de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen.]

Artikel XXIV. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel XXV. Wet op de economische delicten

[Red: Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel XXVI. Wet op de loonvorming

[Red: Wijzigt de Wet op de loonvorming.]

Artikel XXVII. Wet op de ondernemingsraden

[Red: Wijzigt de Wet op de ondernemingsraden.]

Artikel XXVIII. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

[Red: Wijzigt de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten.]

Artikel XXVIIIa. Wet op het kindgebonden budget

[Red: Wijzigt de Wet op het kindgebonden budget.]

Artikel XXVIIIb. Wet sociale werkvoorziening

[Red: Wijzigt de Wet sociale werkvoorziening.]

Artikel XXIX. Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Red: Wijzigt de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel XXX. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

[Red: Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel XXXa. Wet vereenvoudiging regelingen UWV

[Red: Wijzigt de Wet vereenvoudiging regelingen UWV.]

Artikel XXXI. Wet verplichte beroepspensioenregeling

[Red: Wijzigt de Wet verplichte beroepspensioenregeling.]

Artikel XXXII. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

[Red: Wijzigt de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.]

Artikel XXXIII. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel XXXIV. Wet werk en zekerheid

[Red: Wijzigt de Wet werk en zekerheid.]

Artikel XXXV. Wet ziekteverzekering BES

[Red: Wijzigt de Wet ziekteverzekering BES.]

Artikel XXXVa. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XXXVI. Ziektewet

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel XXXVIa. Eenmalige aanpassing bedragen [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel XXXVIb. Intrekking Wet participatiebudget

De Wet participatiebudget wordt ingetrokken.

Artikel XXXVIc. Overgangsrecht in verband met intrekking Wet participatiebudget

  • 1 Op uitkeringen die zijn verleend of verstrekt aan een college van burgemeester en wethouders op grond van de Wet participatiebudget voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel XXXVIB van deze wet blijven de Wet participatiebudget en de daarop berustende bepalingen zoals deze luidden op de dag voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding artikel XXXVIB van deze wet, van toepassing.

  • 2 Middelen die op grond van artikel 2 of artikel 4 van de Wet participatiebudget of daarop berustende bepalingen zijn gereserveerd voor besteding in 2015 met uitzondering van het bedrag dat door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar is gesteld, kunnen door het college van burgemeester en wethouders in 2015 vrij worden besteed binnen de kaders van een integratie-uitkering op grond van de Financiële-verhoudingswet. Dit gereserveerde bedrag wordt niet teruggevorderd op de wijze, bedoeld in artikel 4, tweede en derde lid, van de Wet participatiebudget, zoals dat artikel luidde op de dag, bedoeld in het eerste lid.

Artikel XXXVId. Wet aanpassing financieel toetsingskader

[Red: Wijzigt de Wet aanpassing financieel toetsingskader.]

Artikel XXXVIe. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet

[Red: Wijzigt de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet.]

Artikel XXXVIf. Wet op de loonbelasting 1964

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XXXVII. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XXXVIII. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet SZW 2015.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 26 november 2014

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Uitgegeven de zestiende december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten